Slapend dienstverband en de AOW’er

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over zogenoemde slapende dienstverbanden. Het hoogste rechtscollege heeft geoordeeld dat een werkgever verplicht is om – op verzoek van een langdurig zieke werknemer – het dienstverband te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding uit te keren. Naar aanleiding van deze uitspraak is onder andere de volgende vraag gerezen: hoe nu om te gaan met situaties waarin het slapend dienstverband al is geëindigd, als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van een werknemer?

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

Voor de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid van een werknemer rust op de werkgever de plicht om ten minste 70% van het loon door te betalen. Deze verplichting stopt nadat deze periode is verlopen, tenzij het UWV een loonsanctie oplegt aan de werkgever. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting eindigt, betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst ook automatisch eindigt. Om de arbeidsovereenkomst te beëindigen moet een werkgever bij het UWV een ontslagvergunning verkrijgen. Een andere optie is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst.

Slapend dienstverband

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV heeft opgezegd na 104 weken arbeidsongeschiktheid, dan heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding. Om onder de betaling van deze vergoeding uit te komen, kozen werkgevers er regelmatig voor om de arbeidsovereenkomst in stand te laten zonder dat een werknemer werkzaamheden verricht (slapend dienstverband). In dat geval is er geen verplichting tot loondoorbetaling en hoeft de transitievergoeding ook niet betaald te worden.

Compensatieregeling transitievergoeding

Omdat de wetgever heeft ingezien dat deze slapende dienstverbanden onwenselijk zijn, is de compensatieregeling in het leven geroepen. Deze regelgeving houdt kort gezegd in dat een werkgever de (transitie)vergoeding die aan de langdurig zieke werknemer is betaald, gecompenseerd kan krijgen van het UWV. Het maximale bedrag dat het UWV vergoedt is de transitievergoeding zoals deze zou zijn op het moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Het meerdere komt volledig voor rekening van de werkgever. Vanaf 1 april 2020 kan een aanvraag worden ingediend bij het UWV voor de compensatie.

En de (bijna-)AOW’er?

In beginsel hebben werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geen recht op een transitievergoeding. Echter, als een werknemer voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in een slapend dienstverband terecht is gekomen, kan dit anders zijn.

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft begin 2020 namelijk geoordeeld dat een AOW-gerechtigde (ex-)werknemer wél recht heeft op een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. Doorslaggevend in deze zaak was dat de werknemer ná invoering van de compensatieregeling en vóór het bereiken van de AOW-leeftijd de werkgever heeft verzocht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Door niet in te gaan op dit voorstel, heeft de werkgever gehandeld in strijd met zijn verplichtingen als goed werkgever en is aan de werknemer een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding (in deze zaak: € 77.000!) toegekend. Deze vergoeding komt in dit geval niet voor compensatie in aanmerking.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak overigens expliciet aangegeven dat het feit dat een werknemer in een slapend dienstverband bijna de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, er niet aan in de weg staat dat een werkgever toch moet instemmen met beëindiging van het dienstverband en de transitievergoeding moet betalen.

Kortom, omdat je als werkgever (een groot deel van) de betaalde transitievergoeding vergoed kan krijgen, doe je er goed aan om slapende dienstverbanden op een correcte wijze af te wikkelen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Alex van Megen

Alex van Megen

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer