Gevolgen coronacrisis voor pensioenregelingen

Covid-19 zorgt voor impact op vrijwel alle sectoren, zo ook op de pensioenen. Welke gevolgen heeft het coronavirus voor jouw pensioenregeling?

Uitstel pensioenpremie

Door liquiditeitsproblemen hebben veel bedrijven moeite om de pensioenpremies te betalen. De pensioenfondsen en verzekeraars hebben afgesproken om ondernemingen tegemoet te komen die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen. Dit doen ze door betalingstermijnen te verlengen, een betalingsregeling aan te bieden of minder streng beleid te voeren voor het innen van premies. Een combinatie van die maatregelen is ook mogelijk. Iedere uitvoerder gaat hier op een andere manier mee om.

Soms is het noodzakelijk om een verzoek voor de verlenging van de betalingstermijn in te dienen. Kijk hiervoor op de website van je pensioenuitvoerder of neem contact met ons op. Op het moment dat je gebruik wilt maken van uitstel van betaling bij een pensioenfonds is het vaak raadzaam om een melding van betalingsonmacht te doen.

Met de komst van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen werkgevers een opslag op het te vergoeden brutoloon. Ze ontvangen daardoor compensatie om ook overige personeelskosten zoals pensioenpremies en ziekteverzuimpremies te betalen. Pensioenuitvoerders verwachten hierdoor dat de pensioenpremies gewoon betaald kunnen worden. Dit geldt met name voor de werknemersbijdrage van het pensioen, dat wordt ingehouden op het salaris.

Afstel pensioenpremie

Wanneer blijkt dat de pensioenpremies zelfs na gebruikmaking van voorgaande tegemoetkomingen niet betaald kunnen worden, kunnen bedrijven die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds zich beroepen op premiebetalingsvoorbehoud voor het gedeelte van de werkgeverspremie. Dit is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk en is geregeld in artikel 12 van de Pensioenwet. Daarnaast moeten de overeenkomsten met de pensioenuitvoerder en werknemers deze mogelijkheid bevatten.

Als geen beroep op premiebetalingsvoorbehoud gedaan wordt en een onderneming een aantal maanden geen pensioenpremies betaalt, gaat de pensioenuitvoerder over tot actie. Werknemers worden dan geïnformeerd over de achterstand en uiteindelijk leidt dit tot het premievrijmaken van de pensioenregeling. Dergelijke maatregelen hebben grote gevolgen voor werknemers en kunnen niet zomaar gedaan worden. Mocht je een dergelijke stap overwegen, overleg dit dan altijd eerst met de pensioenuitvoerder of jouw tussenpersoon.

Pensioenregeling beëindigen

Een regeling bij een pensioenfonds kan niet beëindigd worden, aangezien deze regeling wettelijk verplicht is en niet op contractbasis gesloten is. Wanneer uitstel van de betalingstermijn niet voldoende blijkt te zijn, is het verstandig om contact op te nemen met het pensioenfonds om de mogelijkheden te bespreken. Betalingsachterstanden leiden uiteindelijk tot een lagere dekkingsgraad van het pensioenfonds. Bij een te lage dekkingsgraad zal het pensioenfonds overgaan tot verlagingen van de pensioenuitkeringen.

Beleggingsresultaten

De afgelopen weken zien we ook de beurs reageren op het coronanieuws, vaak in de vorm van beursdalingen. Omdat pensioenkapitaal doorgaans wordt belegd, zien we op dit moment het pensioenkapitaal dalen. Beursdalingen zijn op zich niet bijzonder en komen regelmatig voor, maar afhankelijk van je uitvoerder heeft dit verschillende gevolgen.

Pensioenfondsen moeten hun dekkingsgraad op peil houden. Dit wordt bepaald door de rente, maar ook door de beleggingsresultaten. Naast de aanhoudende lage rente kunnen tegenvallende beleggingsresultaten leiden tot een lagere dekkingsgraad. Eind van het jaar wordt de stand van de dekkingsgraad bekeken en wordt bepaald of het noodzakelijk is voor een pensioenfonds om de uitkeringen van alle deelnemers te verlagen.

Het is ook mogelijk dat je pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. Hier gaat het om de waarde van jouw individuele pensioenkapitaal. Wanneer je nog een lange horizon hebt, is er nog voldoende tijd voor de beurzen om te stellen. Veel pensioenregeling maken gebruik van zogenaamde lifecycles. In een lifecycle worden de beleggingsrisico’s afgebouwd naarmate iemand dichter bij de pensioenleeftijd komt. Hierdoor wordt er minder belegd in aandelen, waardoor een dergelijke beursdaling minder impact op het pensioenkapitaal heeft dan bij een jongere deelnemer. De impact van de beursdalingen hangt af van je pensioenregeling en de keuzes die jij daarin gemaakt hebt.

Pensioenakkoord

In juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten. Op dit moment wordt het pensioenakkoord uitgewerkt in concrete plannen en wetgeving. Vooralsnog is het de bedoeling dat er dit jaar een besluit genomen wordt over de verdere invulling van het pensioenakkoord. Het wetsvoorstel is als spoedeisend aangemerkt en moet voor de zomer van 2020 behandeld worden. We wachten het af…

Gevolgen nabestaandenpensioen

In het begin van de coronacrisis is gesproken over het mogelijk niet uitkeren van nabestaandenpensioen na het overlijden aan de gevolgen van corona. Inmiddels is door vrijwel alle pensioenuitvoerders aangegeven dat dit bij hen niet van toepassing is. Op het moment dat nabestaanden recht hebben op een uitkering zal deze ook uitbetaald worden. Word je als gevolg van corona arbeidsongeschikt, dan zal dit ook niet leiden tot een uitsluiting van premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

Wil je meer weten over de gevolgen voor jou als deelnemer of werkgever, neem dan contact op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer