Zijn verdiende loon

De kop van deze column lijkt op het einde van een stripboek waarbij de boef van het verhaal zijn straf krijgt. Deze column gaat echter over de verplichte salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder (kortweg dga). Voor het nieuwe jaar – waarvoor ik je het allerbeste toewens – heeft de wetgever de dga zijn verdiende loon willen geven: het gebruikelijk loon wordt met ingang van 1 januari vastgesteld op € 45.000.

Een dga is iemand die minstens 5% (maar veelal alle) aandelen in een vennootschap heeft. Hij is in dienst van de vennootschap en ontvangt loon. Als de vennootschap na het uitbetalen van loon winst overhoudt, kan dat als dividend aan de dga betaald worden. De belastingheffing over dividend is lager dan de belastingheffing over loon. En de dga kan als eigenaar en bestuurder van de vennootschap zelf bepalen hoe hoog zijn loon wordt. De neiging kan dus bestaan het loon zo laag mogelijk vast te stellen, zodat meer – lager belast – dividend uitgekeerd kan worden. Daarom is in de wet opgenomen dat de dga een gebruikelijk salaris moet krijgen.

Sinds 2014 bedraagt het gebruikelijk loon voor de dga minimaal € 44.000, met ingang van 2017 € 45.000. Ben ik als dga dan klaar met louter het verhogen van het loon tot € 45.000? Nee; dit is slechts het sluitstuk. Het in aanmerking te nemen loon wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam;
  3. €45.000.

Tot 2014 toetste de Belastingdienst het gebruikelijk loon aan soortgelijke dienstbetrekkingen. Deze toets bleek in de praktijk vaak lastig uit te voeren; er is niet altijd een soortgelijke dienstbetrekking te vinden. Om deze reden is per 2015 het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ geïntroduceerd. Volgens de wetgever is namelijk altijd een meest vergelijkbare dienstbetrekking te vinden.

De berekening van het gebruikelijk loon behoeft zeer zeker aandacht

Als aannemelijk kan worden gemaakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag het loon op dit lagere bedrag worden vastgesteld.

Tegenover de salarisverhoging van de “gewone” dga, staat verlaging van het loon van dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Hiervoor mag het loon voortaan op het wettelijk minimumloon worden vastgesteld. Deze regeling geldt in beginsel tot 31 december 2021.

De berekening van het gebruikelijk loon behoeft zeer zeker aandacht. De adviseurs van Ruitenburg zijn uiteraard behulpzaam in het vaststellen van je verdiende loon.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer