Zo lees je een jaarrekening

De begrippen ‘jaarrekening’ en ‘accountant’ worden vaak in één adem genoemd. Dat is ook niet zo vreemd. Hoewel we bij Ruitenburg veel verder gaan dan alleen het samenstellen van jaarrekeningen, vormt de jaarrekening meestal wel de basis voor een goed advies, inzicht in je onderneming, of een aangifte bij de Belastingdienst. In deze blog geef ik een korte toelichting op de inhoud van een jaarrekening.

Het doel van de jaarrekening is inzicht geven in de financiële situatie van een onderneming. Dit inzicht is van belang voor bijvoorbeeld de eigenaar/aandeelhouder, de bank en de Belastingdienst. De jaarrekening is feitelijk een samenvatting van de financiële administratie over de periode van een jaar (zie ook de blog: Meten is weten). Een jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting daarop.

Balans

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van een onderneming op een bepaald moment (meestal op 31 december). Voorbeeld:

Activa (bezittingen)

 

  Passiva (schulden)

 

Vaste activa

  € 125

  Eigen vermogen

   € 75

Vlottende activa

  € 100

  Langlopende schulden

  € 100

   

  Kortlopende schulden

  € 50

Totaal

 € 225

 

  € 225


De bezittingen van een onderneming bestaan uit:

  • vaste activa: bezittingen die lange tijd in een onderneming aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand of een auto.
  • vlottende activa: bezittingen die korte tijd in een onderneming aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld voorraden, debiteurenvorderingen of banktegoeden.

De schulden van een onderneming bestaan uit:

  • langlopende schulden: schulden die voor lange tijd zijn aangegaan, bijvoorbeeld financiering van een bedrijfspand.
  • kortlopende schulden: schulden die een korte looptijd hebben, zoals crediteurenschulden of schulden aan de Belastingdienst.

Het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming is het eigen vermogen. Dit is het deel van de onderneming dat toekomt aan de eigenaar/aandeelhouder. Het totaal van de activa en het totaal van de passiva zijn altijd aan elkaar gelijk.

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft een overzicht van de prestaties van de onderneming over het afgelopen jaar. Voorbeeld:

Omzet

€ 200

Kostprijs omzet

€ 75

Brutomarge

€ 125

   

Personeelskosten

€ 50

Afschrijvingen

€ 25

Overige bedrijfskosten

€ 25

Som der kosten

€ 100

 

 

Bedrijfsresultaat

€ 25

 

 

Rentelasten

€ 5

Resultaat voor belastingen

€20

Belastingen

€ 5

Resultaat na belastingen

€15


De belangrijkste posten in een resultatenrekening zijn:

  • Omzet: de opbrengsten van de levering van goederen en/of diensten in het afgelopen jaar.
  • Kostprijs omzet: de kosten die betrekking hebben op de omzet, zoals de inkoop van goederen. Het verschil tussen de omzet en de kostprijs omzet is de brutomarge.
  • Bedrijfskosten: kosten die geen directe relatie hebben met de omzet, zoals personeelskosten en afschrijvingen. Kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Zo wordt de huur voor januari 2018 opgenomen in de resultatenrekening over 2018, ook al is deze huur al betaald in december 2017.
  • Rentelasten: rente over de schulden van de onderneming.
  • Belastingen: wanneer alle kosten van de omzet zijn afgetrokken volgt het resultaat voor belastingen. Over dit bedrag is de onderneming belasting verschuldigd. Wanneer alle kosten en de verschuldigde belastingen van de omzet zijn afgetrokken, resteert het resultaat na belastingen.

Vaak wordt het begrip ‘winst’ gebruikt om het resultaat aan te duiden. Het is van belang om te weten of hiermee het resultaat voor belastingen of het resultaat na belastingen wordt bedoeld.

Heb je vragen over de jaarrekening van jouw onderneming? Je Ruitenburg adviseur geeft graag antwoord!

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Niels Baan

Niels Baan

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer