Borgtocht: toestemming vereist?

Een kredietverstrekker vraagt in de regel zekerheid voor het krediet dat hij aan een ondernemer ter beschikking stelt. Het vragen van een persoonlijke zekerheid in de vorm van een borgtocht is niet ongebruikelijk. Bij een borgtocht stelt een derde zich borg voor een bepaald bedrag. Als bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, heeft de kredietverstrekker als schuldeiser verhaal op de derde, ofwel de borg. Deze derde is veelal de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de bv.

Toestemming voor borgtocht

In principe geldt dat een DGA die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, de toestemming voor het verstrekken van een dergelijke zekerheid nodig heeft van zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.

De wet kent een specifieke uitzondering op het toestemmingsvereiste als het gaat om een DGA die de borgtocht aangaat voor de normale uitoefening van de onderneming. Het is lastig te zeggen wat nu moet worden verstaan onder ‘voor de normale bedrijfsuitoefening’. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Zo zal het opnemen van een krediet bij een bank voor de financiering van de onderneming, een handeling zijn die valt binnen de normale bedrijfsuitoefening. Hetzelfde geldt voor een gebruikelijk rekening-courantkrediet en een lening voor het verruimen van het werkkapitaal. In deze situaties is toestemming van de echtgenoot in beginsel niet nodig. Dit kan anders zijn als het gaat om kredietverstrekking met het oog op een sterke uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of omzetting van bestaand krediet, waarbij meer zekerheden worden verlangd, waaronder het stellen van een borgtocht. Ook een verstrekte borgtocht ter zekerheid van een verleend uitstel van betaling kan niet worden aangemerkt als een handeling die valt onder de normale bedrijfsuitoefening. Daarbij is meegewogen dat er geen sprake was van een verhoging van de liquiditeit of enig ander voordeel voor het bedrijf.

Borgtocht ongedaan maken

Als de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner geen toestemming heeft gegeven terwijl dit wel was vereist, kan hij of zij de borgtocht ongedaan maken door een beroep te doen op vernietiging. Slaagt het beroep op vernietiging, dan wordt de borgtocht geacht nooit te hebben bestaan. De kredietverstrekker kan de borg dan dus niet tot betaling aanspreken.

Het is niet altijd duidelijk of door de echtgenoot of geregistreerd partner toestemming verleend moet worden. Bij twijfel is het voor de schuldeiser verstandig om deze toestemming - voor de zekerheid - toch te krijgen. Als schuldeiser voorkom je hiermee het onnodige risico dat de borgstelling later ongedaan wordt gemaakt, waardoor je je zekerheid verliest.

Heb je een vraag over de toestemming of hulp nodig bij het opstellen van een borgtochtovereenkomst, neem dan contact met mij op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marlies Ferwerda

Marlies Ferwerda

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer