Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Het kabinet heeft eerder aangekondigd de NOW-regeling met vier maanden te verlengen (NOW 2.0). Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het mogelijk maken voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20%, om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Werkgevers moeten zich wederom committeren om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen. Bekijk dit bericht voor de NOW 1.0.

Sinds 6 juli is het tweede aanvraagtijdvak voor de NOW opengesteld, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020 kan worden aangevraagd. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, de omzetperiode moet aansluiten op de periode die ze gekozen hebben in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Werkgevers hebben tot en met 31 augustus 2020 de mogelijkheid om een aanvraag voor de tweede tranche te doen.

Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) worden aangevraagd vanaf 7 oktober. De datum 7 oktober geldt voor werkgevers die alleen een aanvraag in de eerste tranche hebben ingediend. Als er voor beide tranches, of alleen voor de tweede tranche een NOW-aanvraag is ingediend, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden. Een datum daarvoor wordt later bekend gemaakt.

Korting bij bedrijfseconomisch ontslag

Het kabinet heeft besloten dat voor de tweede tranche van de NOW-regeling de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag, aangepast wordt. Bij de afrekening geldt daarom geen boete meer van 150%, maar wordt er voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode juni, juli, augustus en september 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. De huidige ontslagbescherming blijft uiteraard bestaan.

Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan, wordt het totale subsidiebedrag verminderd met 5% als de werkgever:

  • een melding doet zoals bedoeld in de Wet melding collectief ontslag, én
  • gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers (per werkgebied van de Wet melding collectief ontslag) ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

Als er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en belanghebbende vakbonden, geldt de subsidievermindering niet.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Een bedrijf of groep die een beroep doet op de NOW, mag geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze verplichting moet wel proportioneel zijn. Daarom wordt de voorwaarde opgenomen om dergelijke handelingen niet te verrichten over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. De beslissingen daarover waren immers al genomen, maar er is pas in 2020 tot uitbetaling overgegaan.

Bij bonussen wordt de voorwaarde beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden, dat zij mogelijk alleen hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Om ervoor te zorgen deze verplichting proportioneel en controleerbaar is, wordt geregeld dat de verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. De accountantsverklaring zal voor de NOW verplicht gesteld worden voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Scholing

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode is opgenomen, is dat werkgevers de inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. In dat kader kan je als werkgever jouw werknemers wijzen op de website Hoewerktnederland.nl, en stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om een ontwikkeltraject te volgen.

Opslag

Het kabinet verhoogt de forfaitaire opslag in NOW-regeling 2.0 van 30% naar 40%.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.