Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Aanvraagperiode: 6 juli - 31 augustus 2020 (gesloten)

De NOW 2.0 is een verlenging van de NOW 1.0 met vier maanden. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het mogelijk maken om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden, wanneer je een terugval in de omzet hebt van ten minste 20%. Werkgevers moeten zich committeren om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen.

Tijdens de aanvraagperiode konden werkgevers een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, de omzetperiode moet aansluiten op de periode die ze gekozen hebben in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020 (peildatum 15 mei 2020).

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW.

Boete bij bedrijfseconomisch ontslag

Het kabinet heeft besloten dat voor de NOW 2.0 de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag, aangepast wordt. Bij de afrekening geldt daarom geen boete meer van 150%, maar wordt er voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode juni, juli, augustus en september 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. De huidige ontslagbescherming blijft uiteraard bestaan.

Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan, wordt het totale subsidiebedrag verminderd met 5% als de werkgever:

  • een melding doet zoals bedoeld in de Wet melding collectief ontslag, én
  • gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers (per werkgebied van de Wet melding collectief ontslag) ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

Als er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en belanghebbende vakbonden, geldt de subsidievermindering niet.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Een bedrijf of groep die een beroep doet op de NOW, mag geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. De beslissingen daarover waren immers al genomen, maar er is pas in 2020 tot uitbetaling overgegaan.

Bij bonussen wordt de voorwaarde beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s, bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk alleen hun basisvergoeding ontvangen, of hun gebruikelijk-loonregeling. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Om ervoor te zorgen dat deze verplichting proportioneel en controleerbaar is, geldt de verplichting alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. De accountantsverklaring wordt verplicht gesteld voor de NOW voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer (80% van het verleende subsidiebedrag). Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring overlegd hoeft te worden, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Scholing

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode is opgenomen, is dat werkgevers de inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. In dat kader kan je als werkgever jouw werknemers wijzen op de website Hoewerktnederland.nl, en stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om een ontwikkeltraject te volgen.

Opslag

Het kabinet verhoogt de forfaitaire opslag in NOW 2.0 van 30% naar 40%.

Vaststelling

Werkgevers konden tot en met 31 maart 2022 voor NOW 2.0 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen of om uitstel vragen. De bedrijven die om uitstel hebben gevraagd hebben tot 5 oktober 2022 de tijd om alsnog de definitieve aanvraag in te dienen.

Lees meer over de NOW 1.0NOW 3.1/3.2/3.3NOW 4.0NOW 5.0 en NOW 6.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.