Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening, voor zelfstandigen die door de coronacrisis inkomsten verliezen. Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling geldt niet alleen voor ZZP-ers; ook zelfstandig ondernemers met personeel en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een bv kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

De criteria zijn (in grote lijnen):

 • De zelfstandige moet in Nederland wonen en zijn bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. 
 • De zelfstandige moet minimaal 1.225 uur per jaar werken, ofwel ongeveer 24 uur per week.
 • De zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020.
 • De DGA moet ook aan bovenstaande eisen voldoen. Daarnaast moet er sprake zijn van voldoende zeggenschap en moet de DGA de financiële risico’s dragen (50% of meer aandelenbezit vereist).

Gebruik de beslisboom op deze website, om te zien of je in aanmerking komt voor Tozo.

Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente, dat gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Hiervoor is in veel gevallen een DigiD nodig van jou en jouw partner.

Uitkering voor levensonderhoud

De uitkering voor levensonderhoud:

 • vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
 • bedraagt maximaal circa € 1.500 (gehuwden) of € 1.050 (alleenstaanden) netto per maand.
 • geldt alleen als de zelfstandige verklaart dat het inkomen naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.
 • geldt voor de DGA alleen als hij verklaart en aannemelijk maakt dat zijn bv nu geen salaris kan uitbetalen. Voor de bv van de DGA lijkt daarmee wel een vermogenstoets te gelden.
 • hoeft niet terugbetaald te worden, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt. Wijzigingen in de inkomenssituatie moeten doorgegeven worden en achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen. Er kan dan mogelijk een terugbetalingsverplichting ontstaan. Ook kan een boete worden opgelegd als niet aan de inlichtingenplicht is voldaan.

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De tozo-lening moet terugbetaald worden binnen 3,5 jaar vanaf de datum dat u de lening krijgt. Tot 1 juli 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Ook wordt vanaf die periode geen rente opgebouwd. Om in aanmerking te komen voor de lening moet een zelfstandige verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis. Vanaf 1 juni 2020 geldt een nieuwe voorwaarde: als de onderneming grote financiële problemen (surseance van betaling of faillissement) heeft dan kan geen gebruik worden gemaakt van de Tozo lening.

Verlenging Tozo

De Tozo-regeling is al diverse keren verlengd.

 • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020
 • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020
 • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021
 • Deel 4 van de tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Bij de verlenging worden aanvullende voorwaarden gesteld. Vanaf de Tozo 2 regeling geldt een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum hebben geen recht op de Tozo. Vanaf Tozo 4 zou een beperkte vermogenstoets (toets op beschikbare geldmiddelen) gaan gelden maar door de verlenging van de lock-down is besloten deze vermogenstoets achterwege te laten. De partnerinkomenstoets blijft wel gelden.

Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo 3 worden aangevraagd met één maand terugwerkende kracht. Dat wil dus zeggen dat vanaf 1 februari 2021 de Tozo-uitkering vanaf 1 januari 2021 aangevraagd kan worden. Ook voor de Tozo 4 regeling is het mogelijk om deze met terugwerkende kracht aan te vragen.

De Tozo-uitkering is niet als winst uit onderneming belast, maar op dezelfde manier als bijstand (box 1 in de aangifte inkomstenbelasting).

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.