Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening van drie maanden, voor zelfstandigen die door de coronacrisis inkomsten verliezen. Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling geldt niet alleen voor ZZP-ers; ook zelfstandig ondernemers met personeel en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een bv kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

De criteria zijn (in grote lijnen):

  • De zelfstandige moet in Nederland wonen en zijn bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. 
  • De zelfstandige moet minimaal 1.225 uur per jaar werken, ofwel ongeveer 24 uur per week.
  • De zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020.
  • De DGA moet ook aan bovenstaande eisen voldoen. Daarnaast moet er sprake zijn van voldoende zeggenschap en moet de DGA de financiële risico’s dragen.

Gebruik de beslisboom op deze website, om te zien of je in aanmerking komt voor Tozo.

De uitkering wordt toegekend met terugwerkende kracht tot het moment waarop de ondernemer in de financiële problemen is gekomen, maar niet verder terug dan 1 maart. Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente, dat gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Hiervoor is in veel gevallen een DigiD nodig van jou en jouw partner. Onderaan dit bericht vind je informatie over de verlening van de Tozo, inclusief de uiterste uitkeringstermijn.

Uitkering voor levensonderhoud

De uitkering voor levensonderhoud:

  • vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
  • bedraagt maximaal circa € 1.500 (gehuwden) of € 1.050 (alleenstaanden) netto per maand.
  • geldt alleen als de zelfstandige verklaart dat het inkomen naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.
  • geldt voor de DGA alleen als hij verklaart en aannemelijk maakt dat zijn bv nu geen salaris kan uitbetalen. Voor de bv van de DGA lijkt daarmee wel een vermogenstoets te gelden.
  • hoeft niet terugbetaald te worden, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt. Wijzigingen in de inkomenssituatie moeten doorgegeven worden en achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen. Er kan dan mogelijk een terugbetalingsverplichting ontstaan.

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te komen voor de lening moet een zelfstandige verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Verlenging Tozo

De Tozo-regeling wordt met vier maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 30 september. Er gelden aanvullende voorwaarden voor deze verlenging, waardoor wordt gesproken van de ‘Tozo 2’-regeling. De Tozo 2 zal voor de uitkering voor levensonderhoud een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Dit wordt vormgegeven door bij de aanvraag voor Tozo 2 een verklaring te verstrekken van de ondernemer en zijn partner, waarin staat dat sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast moeten ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal, verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het verkeren in een staat van faillissement.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.