Aanvraag NOW-subsidie door werkmaatschappij

Onder voorwaarden kunnen ook individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Als verschillende werkmaatschappijen van het concern apart NOW-subsidie aanvragen moeten zij wel allemaal dezelfde driemaandsperiode opgeven. De werkmaatschappij die in aanmerking wil komen voor de afwijkingsmogelijkheid moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, onderdelen van rechtspersonen, zoals een vestiging komen niet in aanmerking. Wel is het mogelijk dat een groepsdeel als bedoeld in artikel 2:405 lid 1 BW bestaande uit een tussenholding en haar groepsmaatschappijen voor de aanvraag worden behandeld als waren zij één rechtspersoon. Bij de aanvraag moet worden verzocht van de concernregeling af te wijken en gebruik te maken van de aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Voorwaarden

a. Het is geen personeels-bv
Alleen een werkmaatschappij die zelf ook personeel in dienst heeft én omzet genereert kan de NOW-subsidie aanvragen. Bij echte personeel-bv’s moet daarom worden uitgegaan van omzetdaling op het concernniveau. Als er in een concern alleen een personeels-bv is voor het management, maar in de werkmaatschappijen wordt wel het werkgeverschap voor het personeel dat daar werkzaam is uitgeoefend (en dus ook verloond in de werkmaatschappij) dan is het wel mogelijk op werkmaatschappijniveau NOW-subsidie aan te vragen.

b. Er is een overeenkomst met betrokken vakbonden over werkbehoud
Voorwaarde voor de regeling is dat een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Dit akkoord moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag bestaan.

c. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen
Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De verklaring heeft dus betrekking op het hele concern.

Indien de aandeelhoudersvergadering besluit het bestuur te verplichten om dividend uit te keren, is niet aan de voorwaarde voldaan. Dan bestaat er geen recht op de subsidie, wordt deze op nihil gesteld en wordt achteraf het voorschot teruggevorderd. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen van het bestuur en de directie van de groepshoofd en de betreffende werkmaatschappij. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het concern werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

Op deze verplichting wordt één uitzondering gemaakt: als een ondernemer verplicht is dividend uit te keren op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of een wettelijke plicht vanuit belastingwetgeving dan blijft dit toegestaan.

Controlewaarborgen/bepaling omzetdaling

a. Geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen
De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die normaal door de subsidievragende entiteit zouden worden uitgevoerd, hierbij wordt vergeleken met de normale werkzaamheden in de laatst vastgestelde jaarrekening. Gebeurt dit wel, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzet van de werkmaatschappij worden verhoogd met de naar een andere werkmaatschappij verschoven omzet.

b. Bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd
Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit binnen het concern, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzet van de werkmaatschappij worden verhoogd met de uit de uitlening voortvloeiende (theoretische) omzet. Hierbij wordt uitgegaan van de omzet per loonkosteneenheid zoals deze in de werkmaatschappij in 2019 is gegenereerd. Aanvullend personeel (dus geen vervanging) dat pas sinds februari 2020 verloond wordt, telt hier niet bij mee.

c. Het transferpricing systeem mag niet worden aangepast
Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.

d. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend
De mutatie voorraden gereed product bij de werkmaatschappij wordt aan de omzet toegerekend.

Accountantsverklaring

Als op werkmaatschappijniveau de NOW-regeling wordt aangevraagd, is (voor de definitieve vaststelling) een accountantsverklaring verplicht is, waaruit blijkt dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. In de door de NBA nog op te stellen standaarden wordt uitgewerkt hoe de accountantscontrole plaatsvindt.

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.