Aanvraag NOW-subsidie door werkmaatschappij

Onder voorwaarden kunnen ook individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Deze regeling geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Er moet voor de gehele entiteit NOW worden aangevraagd, aanvragen voor bijvoorbeeld één vestiging kan niet. Wel is het mogelijk dat een groepsdeel als bedoeld in artikel 2:405 lid 1 BW bestaande uit een tussenholding en haar groepsmaatschappijen voor de aanvraag worden behandeld als waren zij één rechtspersoon is. Bij de aanvraag moet worden verzocht van de concernregeling af te wijken en gebruik te maken van de aanvraag op werkmaatschappijniveau. Als verschillende werkmaatschappijen van het concern apart NOW-subsidie aanvragen moeten zij wel allemaal dezelfde meetperiode opgeven. Als achteraf blijkt dat dit niet goed gegaan is, kan je telefonisch contact opnemen met het UWV om dit te corrigeren.

Voorwaarden

a. Maximaal 50% van de activiteiten bestaan uit het ter beschikking stellen van personeel binnen de groep
Alleen een rechtspersoon of vennootschap die zelf ook personeel in dienst heeft én omzet genereert kan de NOW-subsidie aanvragen op werkmaatschappijniveau.

b. Er is een overeenkomst met betrokken vakbonden over werkbehoud
Voorwaarde voor de regeling is dat de rechtspersoon of vennootschap (de werkgever) met 20 of meer werknemers met ten minste één van de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkgever. Bij werkgevers met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Dit akkoord moet voorafgaand aan de aanvraag van de vaststelling van de subsidie bestaan.

c. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen
Het groepshoofd van het concern, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moet voorafgaand aan de aanvraag van de vaststelling van de subsidie verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. De verklaring heeft dus betrekking op het hele concern. Vanaf de vierde tranche (NOW 3.2) ziet de verklaring op 2021 en voor de achtste tranche (NOW 6) ziet de verklaring op 2022.

Als de aandeelhoudersvergadering besluit het bestuur te verplichten om dividend uit te keren, is niet aan de voorwaarde voldaan. Dan bestaat er geen recht op de subsidie, wordt deze op nihil gesteld en wordt achteraf het voorschot teruggevorderd. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen van het bestuur en de directie van het groepshoofd en de betreffende werkmaatschappij. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het concern werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

Op deze verplichting wordt één uitzondering gemaakt: als een ondernemer verplicht is dividend uit te keren op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of een wettelijke plicht vanuit belastingwetgeving, dan blijft dit toegestaan.

d. Geen verschuiving van omzet naar een andere groepsmaatschappij
De andere maatschappijen die onderdeel zijn van de groep voeren geen opdrachten uit die ten kosten gaan (of kunnen gaan) van de maatschappij die de NOW aanvraagt op basis van de werkmaatschappijregeling.

Controlewaarborgen/bepaling omzetdaling

a. Geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen
Zoals hierboven is aangegeven mogen de andere werkmaatschappijen geen opdrachten of projecten uitvoeren die normaal door de subsidievragende entiteit zouden worden uitgevoerd. Gebeurt dit wel, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzet van de werkmaatschappij worden verhoogd met de naar een andere werkmaatschappij verschoven omzet.

b. Bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd
Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit binnen het concern, dan moet bij de vaststelling van de subsidie de omzet van de werkmaatschappij worden verhoogd met de uit de uitlening voortvloeiende (theoretische) omzet. 

c. Het transferpricing systeem mag niet worden aangepast
Het Transferpricing systeem zoals in de laatst voor een bepaalde datum vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode en mag niet worden aangepast. Deze datum is per NOW-periode verschillend.

d. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend
De mutatie voorraden gereed product bij de werkmaatschappij wordt aan de omzet toegerekend.

Accountantsverklaring

Als op werkmaatschappijniveau de NOW-regeling wordt aangevraagd, is voor de definitieve vaststelling een controleverklaring met redelijke mate van zekerheid verplicht waaruit blijkt dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Indien het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan € 375.000 is vanaf NOW 3 een controleverklaring met beperkte mate van zekerheid nodig. Als het subsidiebedrag hoger is dan € 375.000 blijft een controleverklaring met redelijke mate van zekerheid nodig.

 

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.