Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0)

De inhoud van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bekend. Aanvragen voor deze tegemoetkoming kunnen van 6 april tot en met 5 juni 2020 worden ingediend. Bekijk dit bericht voor de NOW 2.0.

 • De regeling is voor ondernemers die tenminste 20% omzetverlies verwachten. Zij krijgen een tegemoetkoming voor de loonkosten van hun werknemers.
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De omzetdaling moet je als volgt berekenen:
  - De totale omzet in 2019 delen door 4 en vergelijken met de omzet in maart, april en mei 2020. Het is ook mogelijk de vergelijking te maken met april, mei en juni 2020 of mei, juni, juli 2020. Er wordt dan wel naar de loonsom van maart, april en mei 2020 gekeken.
  - Omzetverlies moet berekend worden op concernniveau.
 • Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte subsidie. Het UWV heeft 13 weken om een beslissing te nemen. Het voorschot wordt vervolgens in drie termijnen uitbetaald. In de praktijk zal het eerste deel naar verwachting binnen twee tot vier weken nadat de volledige aanvraag door het UWV is ontvangen, worden uitbetaald.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden waarin omzetdaling heeft plaatsgevonden en kan mogelijk eenmalig verlengd worden met nog drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
 • De hoogte van de tegemoetkoming voor de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bij 100% omzetdaling geldt een tegemoetkoming van 90% van de totale loonsom. Is de omzetdaling lager, dan zal de tegemoetkoming evenredig lager worden vastgesteld.
 • Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking (met een maximum van € 9.538 per werknemer per maand), verhoogd met een opslag van 30% voor werkgeverslasten, waaronder pensioenpremies. Gegevens voor de loonsom worden door het UWV gebaseerd op de polisadministratie, waarbij de maand januari 2020 als uitgangspunt wordt genomen. Een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen ‘gefilterd’. Let op: als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de subsidie lager vastgesteld en kan dit leiden tot een terugvordering. Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt in beginsel niet tot een hogere vaststelling van de subsidie.
 • Loonsombepaling voor seizoensbedrijven: Een stijging van de loonsom in maart t/m mei kan mee worden genomen in de hoogte van de subsidie bij vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Let op: dient de werkgever toch een ontslagaanvraag in bij het UWV, dan wordt de tegemoetkoming gecorrigeerd.
 • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonkosten door te betalen. Indien de loonsom daalt, vindt een correctie plaats van 90% op de daling van de loonsom.
 • De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten. De subsidie kan dus niet worden gebruikt om andere kosten te dekken.
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet worden geïnformeerd over de subsidieverlening. Is een dergelijk orgaan er niet, dan moeten de werknemers rechtstreeks op de hoogte worden gesteld.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Hiervoor moet de werkgever binnen 22 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is aangevraagd, de vaststelling van de tegemoetkoming aanvragen. Voor die definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is in beginsel een accountantsverklaring vereist.
 • De werkgever verleent desgevraagd tot vijf jaar na vaststelling van de tegemoetkoming inzage in zijn administratie, om misbruik tegen te gaan.

Benodigde gegevens

Het UWV heeft de volgende gegevens van je nodig bij de aanvraag:

 • Bedrijfsnaam en loonheffingennummer(s).
 • De omzet in 2019
 • De te verwachten omzet in de meetperiode (in beginsel maart, april en mei 2020) en de berekening die je hiervoor hebt gemaakt.
 • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.
 • Een scan van bankrekeningafschrift waarop rekeningnummer en tenaamstelling zichtbaar zijn.
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.