Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0)

Aanvraagperiode: 6 april - 5 juni 2020 (gesloten)

Deze regeling is voor ondernemers die tenminste 20% omzetverlies verwachten. Zij krijgen een tegemoetkoming voor de loonkosten van hun werknemers. 

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De omzetdaling moet als volgt berekend worden:

  • De totale omzet in 2019 delen door 4 en vergelijken met de omzet in maart, april en mei 2020. Het is ook mogelijk de vergelijking te maken met april, mei en juni 2020 of mei, juni, juli 2020. Er wordt dan wel naar de loonsom van maart, april en mei 2020 gekeken.
  • Omzetverlies moet berekend worden op concernniveau (aanvraag op werkmaatschappijniveau is ook mogelijk: zie hiervoor aanvraag NOW-subsidie door werkmaatschappij)

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte subsidie. Het voorschot wordt vervolgens in drie termijnen uitbetaald.

De hoogte van de tegemoetkoming voor de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bij 100% omzetdaling geldt een tegemoetkoming van 90% van de totale loonsom. Is de omzetdaling lager, dan zal de tegemoetkoming evenredig lager worden vastgesteld.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon (SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking (met een maximum van € 9.538 per werknemer per maand), verhoogd met een opslag van 30% voor werkgeverslasten (zoals sociale- en pensioenpremies). Gegevens voor de loonsom worden door het UWV gebaseerd op de polisadministratie, waarbij de maand januari 2020 als uitgangspunt wordt genomen. Een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen ‘gefilterd’. Let op: als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de subsidie lager vastgesteld en kan dit leiden tot een terugvordering. Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt in beginsel niet tot een hogere vaststelling van de subsidie. Bij NOW 1 is echter een uitzonderingsregel geïntroduceerd: Als de loonsom van maart t/m mei hoger is dan 3x de loonsom van januari kan de subsidie wel hoger worden vastgesteld. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Let op: dient de werkgever toch een ontslagaanvraag in bij het UWV, dan wordt de tegemoetkoming gecorrigeerd. Er volgt dan een boete van 150% van de loonsom van de desbetreffende werknemer(s).

De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonkosten door te betalen. Als de loonsom daalt, vindt een correctie plaats van 90% op de daling van de loonsom.

De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten. De subsidie kan dus niet worden gebruikt om andere kosten te dekken.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet worden geïnformeerd over de subsidieverlening. Is een dergelijk orgaan er niet, dan moeten de werknemers rechtstreeks op de hoogte worden gesteld.

Vaststelling NOW 1.0

Werkgevers konden in eerste instantie vanaf 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021 voor NOW 1.0 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Na het verstrijken van de deadline van 31 oktober 2021 hebben de ondernemingen die geen definitieve berekening hebben aangevraagd een brief ontvangen waarin staat wat ze moeten doen om te voorkomen dat het volledige voorschot terugbetaald moet worden. Deze ondernemingen hadden tot en met 20 april 2022 de tijd om alsnog een definitieve aanvraag in te dienen.Je hebt een accountantsverklaring nodig bij een voorschot vanaf €100.000 of een definitieve subsidie vanaf €125.000. Afhankelijk van de omvang van de organisatie is dit een samenstellingsverklaring of een controleverklaring. Ondernemingen hebben een derdenverklaring nodig bij een voorschot boven de €20.000 of een subsidie boven de €25.000.

Werkgevers die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de regeling, bijvoorbeeld omdat ze uiteindelijk geen 20% omzetverlies in de betreffende periode hebben geleden, moeten hun gehele voorschot terugbetalen. Je hoeft dan geen accountantsverklaring of verklaring van een derde deskundige in te leveren bij je verzoek om vaststelling.

Lees verder over de NOW 2.0NOW 3.1/3.2/3.3NOW 4.0NOW 5.0 en NOW 6.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.