Advieswijzer Scholing en personeel 2021

Heb je personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je moet maken om een leerling te begeleiden. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).
Doelgroepen

 • Je komt niet voor elke leerling die bij je werkt, voor subsidie in aanmerking. Alleen de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:
 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Het als leer-werktraject ingerichte 3e en 4e leerjaar van de opleiding, komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.
 • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding techniek/landbouw en natuurlijke omgeving/gezondheidszorg, gedrag en maatschappij volgen. Het gaat hierbij om opleidingen die een praktijkdeel als verplicht onderdeel kennen.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Promovendi en toio’s die in dienst van een privaatrechtelijke rechtspersoon promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgen. Voorwaarde is wel dat ze dit doen op basis van een tussen de rechtspersoon en de universiteit gesloten overeenkomst.
 • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
 • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entree opleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Let op! Je komt niet voor subsidie in aanmerking als het gaat om deelnemers aan een voltijd hbo- of universitaire opleiding. Ditzelfde geldt voor mbo-bol-opleidingen.

Tip: Sommige buitenlandse opleidingen komen ook in aanmerking voor subsidie als deze vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding voor mbo (bbl) of hbo (duaal/deeltijd in de genoemde opleidingen). Je dient dan wel in het bezit te zijn van een verklaring dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je een erkend leerbedrijf zijn of door een onderwijsinstelling zijn aangemerkt als een onderneming die een goede begeleiding geeft. Daarnaast moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een geldige (leer-werk)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt binnen de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt.
 • De beroepsopleiding richt zich op een volledig diploma.
 • De beroepsopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) voor mbo of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) voor hbo.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de onderwijswetgeving voorschrijft.

Je hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor het vmbo en mbo gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

Voorwaarden niveau vmbo 3e en 4e leerjaar:

 • Buitenschools praktijkgedeelte met minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar.
 • In elke schoolweek binnenschools onderricht.
 • Gericht op behalen startkwalificatie.

Voorwaarden niveau mbo-bbl:

 • Minimaal 200 begeleide onderwijsuren per studiejaar door de onderwijsinstellingen.
 • Minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf.

Coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben sommige werkgevers te maken gehad met een gedwongen bedrijfssluiting, waardoor de studenten niet de uren gemaakt hebben die minimaal vereist zijn voor de subsidieregeling. Aangezien de hoogte van de subsidie gebaseerd wordt op het aantal weken dat een erkend leerbedrijf de studenten begeleidt, worden de weken vanaf 16 december 2020 waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden, door de RVO niet in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Hetzelfde geldt voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat het openhouden van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend, omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

De subsidie wordt toegekend per gerealiseerde praktijkleerplaats. Onder een gerealiseerde praktijkleerplaats wordt verstaan: het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Elke week waarin onderricht is gegeven, telt mee. Het maakt hierbij niet uit op hoeveel dagen in die week begeleiding is gegeven. Een week waarin geen begeleiding is gegeven telt niet mee als gerealiseerde praktijkleerplaats. Het subsidiebedrag wordt dan naar rato verlaagd.

Aanvraag subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De subsidie geldt per studiejaar. Je vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2020/2021 kun je vanaf 2 juni 2021 tot en met uiterlijk 16 september 2021 (voor 17.00 uur) de subsidie aanvragen.
Let op! Je kunt de aanvraag alleen achteraf indienen: dus na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. De uiterste deadline is 16 september 2021 voor 17.00 uur. Aanvragen die later door RVO worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tip: Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heb je eHerkenning nodig. Voorkom dat je te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan. Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging “RVO diensten op niveau eH3” nodig om te kunnen inloggen.

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je de volgende gegevens in je administratie vastleggen:

 • Een getekende (leer-werk)overeenkomst.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van je digitaal tijdschrijfsysteem of een presentielijst, zolang de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate kan worden aangetoond.
 • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. Door middel van een project urenregistratie of een digitaal tijdschrijfsysteem kun je de daadwerkelijke uren laten zien.
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald Hierbij moet je denken aan een werkboek van de leerling en gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen en diploma.

Let op! Het RVO kan nog tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt controles uitvoeren.

Extra subsidie Praktijkleren voor landbouw, horeca en recreatie

De extra sector gebonden subsidie maakt deel uit van de regeling voor praktijkleren. Behoor je tot de juiste sector, dan kun je dat aangeven in de Praktijkleren aanvraag. Vervolgens ontvang je, wanneer je hiervoor in aanmerking komt, automatisch de extra subsidie zodra ook de Subsidie Praktijkleren wordt uitgekeerd.

Tot slot

Met de subsidieregeling Praktijkleren betaalt de overheid mee aan de scholing van je personeel. Deze advieswijzer heeft je inzicht gegeven in de belangrijkste regels. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.