Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

De SDE++ is open van dinsdag 5 oktober 9:00 uur tot 11 november 17:00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Subsidiëring onrendabele top

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die je ontvangt.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ kent 4 fases. Tijdens de eerste fase kan je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag/ton CO₂ stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2021

De rekentool (onderaan de pagina) geeft aan in welke fase je subsidie kunt aanvragen voor jouw productie-installatie bij een door jou gekozen aanvraagbedrag. Daarnaast rekent de rekentool jouw aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag in euro/ton CO₂-emissiereductie dat gebruikt wordt als het beschikbaar gestelde budget is uitgeput. Op de dag waarop het budget is uitgeput worden aanvragen die op die dag zijn ontvangen gerangschikt op rangschikkingsbedrag voor de verdeling van het budget dat nog voor die dag beschikbaar is.

Zon-PV

Je kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV). Het gaat om zonnepanelen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Voor zon-PV worden de volgende categorieën opengesteld in de SDE++ 2021:

 • ≥ 15 kWp en < 1 MWp gebouwen
 • ≥ 15 kWp en < 1 MWp veld of drijvend op water
 • ≥ 1 MWp gebouwen
 • ≥ 1 MWp veld
 • ≥ 1 MWp veld, zonvolgend
 • ≥ 1 MWp drijvend op water
 • ≥ 1 MWp drijvend op water, zonvolgend

Realisatietermijn

De installatie moet binnen de volgende termijnen gerealiseerd zijn:

 • Zon-PV < 1 MWp: 2 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp veld en drijvende systemen: 4 jaar


Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A

Openstellingstabel SDE++ 2020 voor categorie Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A

Fase  Openstellingsperiode Fasegrens aanvraagbedrag in €/kWh voor categorie "Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A"
 1  5 oktober 09.00 uur tot 11 oktober 17.00 uur  0,0703
 2  11 oktober 17.00 uur tot 25 oktober 17.00 uur  0,0724
 3  25 oktober 17.00 uur tot 8 november 17.00 uur  0,0724
 4  8 november 17.00 uur tot 11 november 17.00 uur   0,0724

Haalbaarheidsstudie met tekening

Voor het indienen van een SDE++- subsidie aanvraag voor hernieuwbare elektriciteit is een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor de categorie ‘zon-PV' met een vermogen lager dan 1 MW kan je voor de haalbaarheidsstudie volstaan met het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen over de haalbaarheid van jouw project in het aanvraagformulier, en met een kaart of tekening waarop de aangevraagde zon-PV installatie is ingetekend.

Vergunningen

In een aantal situaties heb je voor de plaatsing van zonnepanelen 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door een bevoegd gezag op het moment dat je je subsidieaanvraag indient.

Grootverbruikersaansluiting

De categorie ‘zon-PV’ is er alleen voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting (het gaat om een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A).

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

Voor de categorieën ‘zon-PV’ in de SDE++ bestaat een onderscheid tussen netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. Je hebt een groter financieel voordeel als je de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat je geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten betaalt. Daarom geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag.

Dakopstelling

Maak voor je aanvraag een goede analyse van het dak waarop je de installatie gaat plaatsen. Daarmee zorg je voor een snelle realisatie binnen de termijn van 2 of 3 jaar. Bereken het beschikbare dakoppervlak goed en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Laat ook door een expert bepalen of het dak voldoende draagkracht heeft voor de installatie.

Benodigde bijlagen bij een SDE++aanvraag

 • Transportindicatie
 • Haalbaarheidsstudie met tekening
 • Eventueel de benodigde vergunningen
 • Eventueel toestemming van de locatie-eigenaar

Wij helpen je graag bij je SDE++ aanvraag!

Victor de Koning

Victor de Koning

Bedrijfsadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.