Belangrijke wijzigingen voor werkgevers in 2022

In dit bericht zetten wij de belangrijkste wijzigingen op personeelsgebied in 2022 voor je op een rij. Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn geen grote wijzingen aangekondigd. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact met ons op!

 • Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2
  Krijgt je werknemer momenteel een reiskostenvergoeding, maar werkt hij of zij ook thuis, dan moet je actie ondernemen voor 1 januari 2022!
 • Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling wordt ingetrokken
 • Gedifferentieerde premie Aof per 1 januari 2022
 • Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  Wil je ons begin december de beschikking Whk sturen?
 • Bevordering aanschaf emissievrije auto
 • Afschaffing van de scholingsaftrek en invoering van STAP-budget

Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2

Door de coronacrisis is thuiswerken gangbaarder geworden. Werkgevers geven in zo’n geval graag een vergoeding aan werknemers voor de extra kosten die ze maken door thuis te werken. Het Nibud heeft eerder al berekend dat thuiswerken € 2 per dag extra kost. Kosten die daarin zijn meegenomen zijn voor extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het kabinet neemt dit bedrag over en stelt € 2 per thuisgewerkte dag of dagdeel gericht vrij.

Je kunt werknemers voor een werkdag óf een reiskostenvergoeding geven óf een thuiswerkkostenvergoeding, maar niet beide. Je hebt in deze situatie de keuze welke vergoeding je wilt toepassen. Wanneer de werknemer tijdens een thuiswerkdag naar een zakelijke afspraak gaat die niet op de werkplek is, kan je voor deze reis wel een reiskostenvergoeding geven zonder dat dit gevolgen heeft voor de thuiswerkkostenvergoeding.

Let op: heeft jouw werknemer een auto van de zaak, een ov-kaart of een fiets van de zaak, dan kan de thuiswerkkostenvergoeding alleen worden toegepast als op die dag geen gebruik wordt gemaakt van de auto, het ov of de fiets om naar de vaste werkplek te reizen.

Het kabinet verwacht dat werkgevers afspraken maken met werknemers over het aantal dagen dat wordt thuisgewerkt. Op grond hiervan kun je een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en een vaste
thuiswerkkostenvergoeding geven. Dit betekent dat je geen administratie hoeft bij te houden van de reisdagen en de thuiswerkdagen. Een incidentele wijziging in het patroon leidt dan niet tot aanpassing in de vaste vergoedingen. Uiteraard moet je wel een aanpassing maken in de vaste vergoedingen bij meer structurele wijzigingen.

Bij gebruik van deze regeling moet (vormvrij) schriftelijk worden vastgelegd voor welke dagen of hoeveel dagen de betreffende vergoeding wordt gegeven. Onze HR adviseurs kunnen je een voorbeeld sturen van een thuiswerkreglement en -overeenkomst.

Toegestane praktische uitvoering

Voor de reiskostenvergoeding kun je op dit moment een vaste reiskostenvergoeding per maand geven wanneer de werknemer minstens 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist. De vergoeding wordt gebaseerd op 214 werkdagen per jaar. Voor de thuiswerkkostenvergoeding wordt uitgegaan van dezelfde methode. Voor beide vergoedingen geldt dat je als werkgever samen met de werknemer met schriftelijke afspraken aannemelijk moet maken dat bijvoorbeeld 1 dag wordt thuisgewerkt en 4 dagen op de werkplek. Wanneer niet alle dagen wordt gewerkt, moet de maximale vergoeding naar rato berekend worden.

Voorbeeld

Werknemer werkt 5 dagen, waarvan 3 dagen op een vaste werkplek en 2 dagen thuis. De reisafstand woonwerkverkeer bedraagt 40 kilometer per dag heen en weer.

Reiskostenvergoeding
3 dagen/5 dagen x 214 dagen = 129 dagen x 40 kilometer x € 0,19 = € 980,40 per jaar en € 81,70 per maand.

Thuiswerkkostenvergoeding
2 dagen/5 dagen x 214 dagen = 86 dagen x € 2 = € 172 per jaar en € 14,33 per maand.

Op grond van de voorgestelde regeling mag een totale vaste vergoeding van € 96,03 per maand worden gegeven.

In de huidige regeling bedraagt de onbelaste reiskostenvergoeding € 1.626,40 per jaar en € 135,53 per maand (214 dagen x 40 kilometer x € 0,19). In het voorbeeld wordt minimaal 128 dagen naar de werkplek gereisd, waardoor op grond van de huidige regeling mag worden uitgegaan van 214 dagen. Dit houdt in dat de onbelaste vaste vergoeding op grond van de nieuwe regeling lager uitvalt. Vanaf een reisafstand van 6 kilometer of meer zal de nieuwe gecombineerde vaste vergoeding lager uitvallen.

Let op: krijgt je werknemer momenteel een reiskostenvergoeding, maar werkt hij of zij ook thuis, dan moet je actie ondernemen voor 1 januari 2022!

Tijdelijke verhoging vrije ruimte werkkostenregeling wordt ingetrokken

Vanwege de coronacrisis werd in 2020 en 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor 2022 is het normale tarief van 1,7% weer van toepassing over de eerste € 400.000. Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

Gedifferentieerde premie Aof per 1 januari 2022

De gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) vervangt per 1 januari 2022 de basispremie Aof. Kleine werkgevers gaan minder premie betalen.

Hoe werkt het precies?

Kleine werkgevers gaan per 1 januari 2022 over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Vanaf 1 januari 2022 wordt een werkgever als klein aangemerkt als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt (€ 882.500).

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Bovenstaande definitie van een kleine werkgever gaat per 1 januari 2022 ook gelden voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De grens voor een kleine werkgever gaat voor de gedifferentieerde premie Whk dus van 10 naar maximaal 25 keer het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.

Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst ook aangeven of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is. UWV stelt het gemiddelde premieloon per werknemer jaarlijks vast. Wil je ons de beschikking Whk sturen zodra je deze hebt ontvangen (begin december)?

Bevordering aanschaf emissievrije auto

De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor:

 • Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke auto wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%).
 • De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.
 • Het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s wordt verhoogd.

Afschaffing van de scholingsaftrek en invoering van STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP-budget) in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Deze aftrek was vooral gunstig voor belastingplichtigen met een hoog inkomen. Belastingplichtigen met een lager inkomen profiteerden hier minder van. Kosten voor scholing komen met ingang van 1 januari 2022 niet meer in aftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe subsidieregeling. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit bij UWV. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld de werkgever, de gemeente of het UWV.

 

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.