Je werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Als een werknemer, ondanks je re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan het werk kan, moet je beslissen wat je doet met de arbeidsovereenkomst.

Einde verplichting loon te betalen

Na 24 maanden ziekte hoef je geen loon meer te betalen, tenzij het UWV van oordeel is dat je zich niet aan de re-integratieverplichtingen hebt gehouden. Maar ook al betaal je geen loon, dat wil niet zeggen dat daarmee de overige verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst vervallen.

Re-integratie

Zo lang de arbeidsovereenkomst voortduurt, blijft de re-integratieverplichting bestaan. Als er geen volledige arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, zul je de werknemer voor zijn resterende verdiencapaciteit passende werkzaamheden moeten geven.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Zijn die werkzaamheden er niet, dan kun je overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Je kunt niet zomaar een briefje sturen met de mededeling dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat de werknemer meer dan twee jaar ziek is. Voor een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst heb je de toestemming van het UWV nodig. Op de website van het UWV kun je via een digitaal formulier een verzoek om toestemming doen.

Slapend dienstverband

Is het dan slimmer om de arbeidsovereenkomst maar niet op te zeggen en een slapend bestaan te gunnen? Er zijn werkgevers die daarvoor kiezen, maar daar kleven risico’s aan, buiten de vraag of dit goed werkgeverschap is. In de eerste plaats blijft de re-integratieverplichting bestaan en kan de werknemer, bij gedeeltelijk herstel, terugkeer bij de werkgever ‘claimen’. Maar ook wanneer de werknemer niet zal herstellen, en de arbeidsovereenkomst voortduurt, ontstaat het risico dat op enig moment de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden, denk bijvoorbeeld aan reorganisaties met gedwongen ontslagen of een overdracht van de onderneming. De arbeidsovereenkomst heeft dan misschien enkele jaren voortgeduurd, de transitievergoeding is daardoor ongemerkt fors gestegen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

In de wet is ook nog een andere mogelijkheid van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld. Daarvoor heb je de medewerking van je zieke werknemer nodig. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, kun je in overleg met de werknemer bepalen wat een redelijke vergoeding is. De werknemer zal dan in veel gevallen in ieder geval een ontslagvergoeding willen ontvangen ter hoogte van de transitievergoeding. In veel gevallen zul je er dan samen best uit kunnen komen. Het is wel verstandig om je bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomst van deskundig advies te voorzien.

Let op! Als je de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV vervolgens opzegt, ben je verplicht de transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Op dit moment is er geen uitzonderingsmogelijkheid in de wet geregeld voor het betalen van een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens langdurige ziekte. Wel ligt er een wetsvoorstel voor overheidscompensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.