WGA-premie verhalen op werknemer of niet?

Een werkgever mag op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, 50% van de premie voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) verhalen op de werknemer. Ook eigenrisicodragers die voor het dekken van het WGA-risico een verzekering hebben afgesloten bij een private verzekeraar, mogen 50% van de premiekosten verhalen op de werknemer.

Nettoloon

De premie moet verhaald worden op het nettoloon van de werknemer. Dit is ten opzichte van andere regelingen wel vreemd. Sinds het ontstaan van de sociale wetten is het immers gebruikelijk dat premies van het brutoloon worden afgetrokken, omdat anders twee keer belasting wordt betaald (zowel over de premie als later over de uitkering).

De Hoge Raad heeft in 2011 uitgemaakte dat de op werknemers verhaalde WGA-premies als negatief loon worden aangemerkt, en daarom op het brutoloon in mindering mochten worden gebracht. De wetgever had echter naar aanleiding van de eerdere rechtbankuitspraken, met ingang van 1 januari 2009 expliciet in de Wet opgenomen dat bij de bepaling van het belastbare loon, geen rekening mag worden gehouden met de op een werknemer verhaalde WGA-premie. 

Het niet verhalen van de WGA-premie is geen post die in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling valt, en wordt ook niet aangemerkt als loon in natura voor de werknemer.

Salarisverhoging

De WGA-premie kan voor werknemers oplopen tot € 15 netto per maand. Als een werkgever zijn werknemer een hoger salaris wil geven, dan kan hij ervoor kiezen de inhouding achterwege te laten. Dit kost de werkgever dan € 15 per maand.

Als de werkgever dezelfde netto verhoging wil geven door het brutoloon te verhogen, dan moet een bruto-loonsverhoging gegeven worden van circa € 30 per maand. Over die verhoging zijn vervolgens sociale lasten en pensioenpremie verschuldigd, zodat de werkgeverskosten dan circa € 40 per maand zijn.

Samenvattend en advies

Als een werkgever op een voordelige manier netto salarisverhoging aan werknemers wil geven, dan is het beter te stoppen met inhouden van WGA-premie op het netto loon, dan bruto salarisverhogingen te geven.

 

Martin Boekestijn

Martin Boekestijn

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.