Advieswijzer: scholing en personeel 2019

Bron: SRA

Heb je personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je moet maken om een leerling te begeleiden. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Doelgroepen

Je komt niet voor elke leerling die bij je werkt voor subsidie in aanmerking. De regeling geldt voor de volgende doelgroepen:

 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Het als leer-werktraject ingerichte 3e en 4e leerjaar van de opleiding, komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Leerlingen die een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo volgen.
 • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding techniek of landbouw en natuurlijke omgeving volgen. Het gaat hierbij om opleidingen die een praktijkdeel als verplicht onderdeel kennen.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • Promovendi en toio’s die in dienst van een privaatrechtelijke rechtspersoon promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgen. Voorwaarde is wel, dat ze dit doen op basis van een tussen de rechtspersoon en de universiteit gesloten overeenkomst.
 • Leerlingen in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs'.
 • Leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
 • Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entree opleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Let op: je komt niet voor subsidie in aanmerking als het gaat om deelnemers aan een voltijd hbo- of universitaire opleiding. Ditzelfde geldt voor mbo-bol-opleidingen, EVC-trajecten en niet-technische hbo-opleidingen. Maatwerktrajecten in het mbo en hbo komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze volledig voldoen aan de eisen van een volledig onderwijsprogramma mbo-bbl of hbo-techniek of -landbouw en natuurlijke omgeving.

Tip: sommige buitenlandse opleidingen komen ook in aanmerking voor subsidie als deze vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding voor mbo (bbl) of hbo (duaal/deeltijd in de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving). Je moet dan wel in het bezit te zijn van een verklaring dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je een erkend leerbedrijf zijn of door een onderwijsinstelling zijn aangemerkt als een onderneming die een goede begeleiding geeft. Daarnaast moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een geldige (leer-werk)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt binnen de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt.
 • De beroepsopleiding richt zich op een volledig diploma.
 • De beroepsopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) voor mbo of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) voor hbo.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de onderwijswetgeving voorschrijft.

Je hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor het vmbo en mbo gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

Niveau  Voorwaarden
vmbo 3e en 4e leerjaar 
 •  buitenschools praktijkgedeelte met minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar
 • in elke schoolweek binnenschools onderricht
 • gericht op behalen startkwalificatie
 mbo-bbl
 • minimaal 200 begeleide onderwijsuren per studiejaar door de onderwijsinstelling
 • minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend, omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

De beschikbare subsidie per categorie:

 Categorie Bedrag
Vmbo/VSO/PRO/entreeopleiding vmbo € 1,4 mln
mbo € 193,9 mln
hbo € 3,4 mln
promovendi/toio's € 2,8 mln

Wat is een praktijkleerplaats?

De subsidie wordt toegekend per gerealiseerde praktijkleerplaats. Onder een gerealiseerde praktijkleerplaats wordt verstaan: het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Elke week waarin onderricht is gegeven, telt mee. Het maakt hierbij niet uit op hoeveel dagen in die week begeleiding is gegeven. Een week waarin geen begeleiding is gegeven telt niet mee als gerealiseerde praktijkleerplaats. Het subsidiebedrag wordt dan naar rato verlaagd.

Onderwijsjaar

Voor het vmbo en mbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken waarin in de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 40 weken onderricht in de praktijk in het studiejaar te hebben plaatsgevonden. Voor het hbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken waarin in de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 42 weken onderricht in de praktijk te hebben plaatsgevonden in het studiejaar. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken waarin onderricht heeft plaatsgevonden.

Let op: met ingang van het studiejaar 2016/2017 kunnen mbo-bbl leerlingen ook beroepspraktijkhervorming voor een keuzedeel volgen. Hierop is echter de subsidieregeling praktijkleren niet van toepassing. Alleen de beroepspraktijkvorming voor de kwalificatie van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie.

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Er wordt geen subsidie ontvangen voor vertraging waardoor de nominale duur van de opleiding wordt overschreden. Tijdens het tussentijds stopzetten van de opleiding, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, bestaat geen recht op subsidie. Na hervatting van de opleiding bestaat weer recht op subsidie totdat het maximum (de nominale duur van de opleiding) is behaald.

Aanvraag subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De subsidie geldt per studiejaar. Je vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2018/2019 kun je vanaf 2 juni 2019 tot en met uiterlijk 16 september 2019 (vóór 17.00 uur) de subsidie aanvragen.

Let op: je kunt de aanvraag alleen achteraf indienen: dus na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. De uiterste deadline is 16 september 2019 vóór 17.00 uur. Aanvragen die later door RVO worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tip: om het digitale aanvraagformulier in te vullen heb je eHerkenning nodig. Voorkom dat je te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je de volgende gegevens in jouw administratie vastleggen:

 • Een getekende (leer-werk)overeenkomst.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van je digitale tijdschrijfsysteem of een presentielijst, zolang de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate kan worden aangetoond.
 • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. Door middel van een projecturenregistratie of een digitaal tijdschrijfsysteem kun je de daadwerkelijke uren laten zien.
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald Hierbij moet je denken aan een werkboek van de leerling en gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen en diploma.
 • Een kopie van het diploma.

Let op: het RVO kan nog tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt controles uitvoeren.

Tot slot

Met de subsidieregeling Praktijkleren betaalt de overheid mee aan de scholing van jouw personeel. Deze advieswijzer heeft je inzicht gegeven in de belangrijkste regels. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.