Een lagere transitievergoeding betalen? Dit zijn de mogelijkheden

Dat met inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) op 1 januari 2020 een en ander gaat wijzigen met betrekking tot de opbouw van de transitievergoeding, is bij velen inmiddels wel bekend. De Wab zorgt echter niet alleen voor een wijziging in de opbouw van de transitievergoeding, maar heeft ook een verruiming voor het in mindering brengen van bepaalde kosten op de transitievergoeding voor ogen. Daarnaast worden de compensatiemogelijkheden van de transitievergoeding uitgebreid. Ik ga in een tweedelige blog in op deze onderwerpen. In deze eerste blog geef ik uitleg over de kosten die in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. In de volgende blog behandel ik de compensatiemogelijkheden.

Transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is – kort gezegd – de werknemer compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan vergemakkelijken. Om werkgevers te stimuleren een werkloosheidsperiode zo kort mogelijk te houden en de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, is het voor werkgevers mogelijk om kosten af te trekken van de transitievergoeding. Het moet dan wel gaan om zogenaamde transitiekosten of inzetbaarheidskosten. Ook moet aan de wettelijke voorwaarden worden voldaan voordat kosten in mindering mogen worden gebracht.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten voor maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • kosten voor (om)scholing
  • een outplacementtraject
  • de vrijstelling van werk tijdens een langere opzegtermijn dan de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn.

Inzetbaarheidskosten

Kosten die werkgevers maken om gedurende de gehele arbeidsovereenkomst te investeren in de bredere ontwikkeling en opleiding van werknemers, worden inzetbaarheidskosten genoemd. Momenteel gaat het alleen nog om kosten voor activiteiten die de inzetbaarheid buiten het eigen bedrijf vergroten. Bijvoorbeeld cursussen of opleidingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige of toekomstige functie van werknemer bij de werkgever. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst omwille van het volgen van een opleiding, denk bijvoorbeeld aan de BBL-opleiding, vallen de opleidingskosten ook onder inzetbaarheidskosten.

Verruiming inzetbaarheidskosten 

Als het aan het kabinet ligt, wordt het criterium voor de inzetbaarheidskosten per 1 januari 2020 verruimd. Kosten voor activiteiten die de inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf vergoten, mogen dan ook worden afgetrokken van de transitievergoeding. Het gaat dan om opleidingskosten die worden gemaakt voor een andere functie bij de huidige werkgever. Als een timmerman bijvoorbeeld een lassersopleiding gaat volgen en zijn functie vervolgens wijzigt naar lasser, dan komen deze kosten in de toekomst ook in aanmerking voor vermindering. Voor opleidingskosten die worden gemaakt ten behoeve van de huidige functie van een werknemer blijft gelden dat deze niet mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding. De minister heeft recentelijk aan de Raad van State om advies gevraagd. Het is dus nog afwachten of deze wijziging definitief doorgaat.

Voorwaarden lagere transitievergoeding

Voor het in mindering mogen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden een aantal strikte voorwaarden. Eén daarvan is dat de werknemer schriftelijk moet instemmen met de aftrek van gespecificeerde kosten, tenzij de kosten voortvloeien uit collectieve afspraken.

Voor BBL-leerlingen geldt deze instemming niet. Als voorwaarde voor deze groep werknemers geldt wel dat zij na afronding of beëindiging van de opleiding niet in dienst blijven bij de werkgever.

Andere mogelijkheid: studiekostenbeding

Omdat het voor werkgevers niet altijd mogelijk is om te voldoen aan de voorwaarden om kosten in mindering te mogen brengen op de transitievergoeding, kan ook gekozen worden voor andere praktische oplossingen. Zo is er de mogelijkheid om een studiekostenbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst of studieovereenkomst, waarin werkgever en werknemer afspraken maken over de (gedeeltelijke) terugbetaling van de studiekosten. Ongeacht de wijze waarop je gemaakte opleidingskosten wilt verhalen, is mijn advies een deugdelijke administratie te voeren met betrekking tot de gemaakte kosten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of voorwaarden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding, of heb je andere vragen over de transitievergoeding, neem dan contact met me op. 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Enya Kohne

Enya Kohne

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer