Wab: wijziging transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen. De Wab treedt per 1 januari 2020 in werking. In een reeks van zes blogs lichten wij toe wat deze wijzigingen inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn. De verruiming van de ketenregeling is in onze eerste blog aan bod gekomen. In deze tweede blog staat de wijziging van de transitievergoeding centraal. 

Wat is een transitievergoeding?

Bij ontslag op initiatief van de werkgever kan een werknemer – als hij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet - aanspraak maken op een transitievergoeding. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken. 

In het huidige recht is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als hij besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten. De werknemer moet dan twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Over de eerste tien dienstjaren bouwt de werknemer een transitievergoeding op van 1/3 maandsalaris per jaar. Over de daaropvolgende dienstjaren geldt een vergoeding van 1/2 maandsalaris per jaar.

Uitzondering voor 50-plussers

Momenteel geldt nog een uitzondering voor 50-plussers. Voor deze werknemers geldt dat zij, als zij minimaal tien jaar in dienst zijn geweest, aanspraak kunnen maken op een hogere transitievergoeding. Vanaf hun 50e bouwen zij namelijk een transitievergoeding op van één maandsalaris per dienstjaar. Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die de transitievergoeding niet kunnen betalen, geldt vooralsnog de overbruggingsregeling transitievergoeding.

Wijziging transitievergoeding

De voorwaarde van twee jaar dienstverband komt te vervallen. Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband al aanspraak op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers die in hun proeftijd ontslagen worden. Daarnaast zal de transitievergoeding altijd een vast percentage van 1/3 maandsalaris per jaar bedragen.

Een andere wijziging heeft betrekking op de eerder genoemde uitzondering voor 50-plussers en de overbruggingsregeling voor kleine werkgevers. Deze regelingen vervallen per 1 januari 2020. Voor kleine werkgevers gaat wel een nieuwe regeling gelden. Deze regeling ziet op het verkrijgen van compensatie voor de reeds betaalde transitievergoeding ingeval het ontslag is verleend vanwege een bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte van werkgever. De inwerkingtredingsdatum van deze nieuwe regeling is nog onbekend, maar is in ieder geval pas ná 1 april 2020.

Overgangsrecht transitievergoeding

Zoals gezegd gelden voornoemde wijzigingen per 1 januari 2020. Er geldt overgangsrecht als de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gestart voor het tijdstip van inwerkingtreding en de arbeidsovereenkomst pas na de inwerkingtreding van de wijziging wordt beëindigd. In dat geval wordt de transitievergoeding nog op basis van het oude recht berekend.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding

Wij hebben onze eigen transitievergoedingtool. Hiermee controleer je of bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd is. Je ziet ook meteen hoe hoog de transitievergoeding is. Een werknemer met een bruto maandsalaris van € 2.000 van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na 15 jaar dienstverband heeft recht op een transitievergoeding.

Huidige situatie: over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar betaald: 10 x (1/3 x € 2.000) = € 6.667. Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/2 maandsalaris per dienstjaar: 5 x (1/2 x € 2.000) = € 5.000. De totaal verschuldigde transitievergoeding is dan € 6.667 + € 5.000 = € 11.667 bruto.

Nieuwe situatie: over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De totaal verschuldigde transitievergoeding is: 15 x (1/3 x € 2.000) = € 10.000 bruto.

Heeft de arbeidsovereenkomst korter dan een heel jaar geduurd, dan wordt de transitievergoeding naar rato berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. De formule die hiervoor gebruikt kan worden is: (totaal verdiende bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).

Een werknemer met een bruto maandsalaris van € 3.000 die 4 maanden heeft gewerkt, heeft dan recht op een transitievergoeding van € 333,33 bruto.

Gevolgen wijziging transitievergoeding

De wijziging zal voor werkgevers vooral kostenverlagende effecten hebben. Transitievergoedingen vallen lager uit naarmate de werknemers langer in dienst zijn. Voor werknemers met een kort dienstverband is het een voordelige wijziging, want zij kunnen de eerste twee jaar meeprofiteren van een bescheiden transitievergoeding.

Heb je nog vragen over de transitievergoeding of heb je hulp nodig bij het berekenen hiervan, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Lees ook de volgende blog over de Wab: Nieuwe ontslaggrond

Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen of beëindigen?

In onze documentenshop vind je modellen waarmee je diverse arbeidsovereenkomsten kunt opstellen of beëindigen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Simone van Dijk

Simone van Dijk

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer