Tijdelijke Wet zorgt voor wijzigingen in procedure turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (hierna: Tijdelijke Wet) in werking. Het gaat om een tijdelijke regeling voor 2 jaar, maar de mogelijkheid bestaat om deze te verlengen.

Onder de huidige wetgeving geldt dat een ontbinding van een vennootschap zonder baten vrij eenvoudig en snel plaats kan vinden via een turboliquidatie. Turboliquidatie is een vorm van ontbinding van de vennootschap, waarbij er geen vereffening plaatsvindt. Omdat er geen baten zijn, valt er ook niets te verdelen. De vennootschap houdt direct op te bestaan en er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de schuldeisers. Dit wordt anders als de Tijdelijke Wet in werking treedt. Het exacte moment waarop de Tijdelijke Wet in werking treedt is nog niet bekend. Wel bepaalt de Tijdelijke Wet dat op de bestuurders van een ontbonden rechtspersoon telkens het recht van toepassing blijft dat gold op het moment van ontbinding van die rechtspersoon. De nieuwe wet is dus niet van toepassing op bestuurders van rechtspersonen die zijn ontbonden terwijl de huidige wetgeving gold.

Wijzigingen door invoering Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tijdelijke Wet verplicht rechtspersonen om meer transparantie te geven aan schuldeisers bij het uitvoeren van de turboliquidatie. Zo moet het bestuur van de ontbonden rechtspersoon binnen 14 dagen na het nemen van het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering of een ander daartoe bevoegd orgaan een aantal documenten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel deponeren. Het betreft:

 • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het daaraan voorafgaande boekjaar, als op moment van ontbinding over dat boekjaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt
 • een beschrijving van:
  - de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding
  - de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (als dit aan de orde is), en
  - de redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven (als dit aan de orde is).
 • de jaarrekeningen van de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, als daarvoor een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan, in voorkomend geval inclusief de accountantsverklaring.

Direct na de deponering deelt het bestuur van de ontbonden rechtspersoon schriftelijk (daaronder valt ook per mail) aan de schuldeisers mee dat de documenten zijn gedeponeerd.

Sancties Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Als de bestuurders niet de transparantie geven zoals hierboven beschreven, geeft de Tijdelijke Wet de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Schuldeisers kunnen, met machtiging van de kantonrechter, inzage krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon als er gronden zijn om te veronderstellen dat het bestuur voornoemde verplichtingen niet heeft nageleefd.
 • Als er schulden onbetaald blijven en bestuurders de deponeringsverplichting niet hebben nageleefd, is er sprake van een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten.
 • Bij overtreding van de deponeringsplicht kan de rechtbank een bestuursverbod en boete opleggen als:
  - niet is voldaan aan de hierboven genoemde deponeringsplicht
  - de bestuurder doelbewust handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld, of
  - de bestuurder in de 2 jaren voorafgaand aan de turboliquidatie al eerder betrokken was bij een turboliquidatie, waarbij 1 of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gelaten, tenzij hem daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

Overweeg je een turboliquidatie, houd dan rekening met de Tijdelijke Wet. Heb je vragen over het ontbinden van je vennootschap, neem dan gerust contact met mij op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marlies Ferwerda

Marlies Ferwerda

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer