Wanneer is een (sport)vereniging of stichting btw-plichtig?

Al snel wordt gedacht dat een vereniging of stichting niet btw-plichtig is, maar toch is dit soms eerder het geval dan dat je zou denken. Wel kunnen er extra vrijstellingen voor btw van toepassing zijn. Let er in dat geval op dat er dan ook geen of gedeeltelijk recht op btw-aftrek bestaat. In deze blog lees je de vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn.

Sociaal-culturele vrijstelling

De voorwaarden voor de sociaal-culturele vrijstelling zijn:

 • De activiteiten van de vereniging/stichting zijn van sociale of culturele aard.
 • De vereniging/stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De vereniging/stichting verstoort de concurrentieverhouding met commerciële instellingen niet.

Als bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn hoeft dit niet te betekenen dat alle activiteiten vrijgesteld zijn van btw. Bepaalde activiteiten kunnen nog steeds belast zijn. Bij een sportvereniging geldt bijvoorbeeld dat de contributie valt onder de sociaal-culturele vrijstelling, maar de inkomsten van de kantine, sponsorgelden, entreegelden en overige verkopen kunnen met btw belast zijn.

Fondswervingsvrijstelling

Voor specifieke activiteiten van een vereniging of stichting kan dus een btw-vrijstelling gelden, maar leveringen en diensten die niet onder de btw-vrijstelling vallen zijn wel met btw belast. In bepaalde gevallen zijn deze leveringen en diensten ook (gedeeltelijk) vrijgesteld van btw. De vereniging of stichting moet dan een van de volgende btw-vrijgestelde hoofdactiviteiten verrichten:

 • De verpleging en verzorging van personen die zijn opgenomen in een inrichting.
 • Diensten op het gebied van jeugdwerk.
 • Diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport.
 • Leveringen en diensten van sociale of culturele aard.
 • Onderwijsdiensten door scholen en instellingen die daarvoor bestemd zijn en die toezicht van de inspectie krijgen.
 • Diensten door belangenbehartigers.

Als een van bovenstaande activiteiten de hoofdactiviteit van de vereniging of stichting is, mogen zij op grond van de fondsenwervingsvrijstelling leveringen tot een bedrag van € 68.067 vrijgesteld van btw leveren, en diensten tot een bedrag van € 22.689 per jaar. Voor diensten die sportverenigingen en -stichtingen verrichten geldt een aparte drempel van € 50.000 per jaar. Wanneer de stichting of vereniging boven een drempelbedrag komt, is het gehele bedrag van de extra inkomsten belast met btw. Dit houdt dus in dat als een vereniging boven de drempel van € 68.067 aan kantine-inkomsten komt, al deze kantine-inkomsten belast zijn met btw.

De maximumbedragen voor de levering van goederen en levering van diensten staan los van elkaar. Zo kan het voorkomen dat een organisatie wel btw verschuldigd is over haar diensten, maar niet over de leveringen (of andersom).

De volgende activiteiten vallen bijvoorbeeld onder het begrip fondswervende diensten: entreegelden of sponsoring (hierbij maakt het niet uit of sponsoring bestaat uit geld of goederen).

Wanneer is het voordeliger om geen btw-vrijstelling te gebruiken?

Als de btw op de kosten 21% is, maar de btw op de omzet 9%, kan het soms voordeliger zijn geen gebruik te maken van de vrijstelling. Deze combinatie kan ook bij een sluitende exploitatie leiden tot jaarlijkse teruggaven van btw. Aan het niet-gebruiken van een vrijstelling zijn wel voorwaarden verbonden. Laat je hierover dus goed informeren.

Subsidie voor vereniging of stichting

Veel verenigingen of stichtingen ontvangen subsidies van de gemeente of andere instellingen. Dan komt de vraag naar boven of je btw verschuldigd bent over die ontvangen subsidie. Eerst moet dan vastgesteld zijn dat de subsidie kan worden aangemerkt als vergoeding voor een verrichte prestatie door een ondernemer. Als dat zo is, dan gelden de volgende voorwaarden voor het vaststellen dat de subsidie belast is met btw:

 • De subsidie vormt (een onderdeel van) de (markt)prijs.
 • De subsidie staat in direct verband met de activiteit van de ontvanger van de bijdrage.
 • De activiteit van degene die de subsidie ontvangt, leidt tot verbruik van de prestatie door de gever of een derde die identificeerbaar is.

De subsidie is niet belast met btw als de subsidie met het oog op de behartiging van het algemeen belang wordt verstrekt, of als er geen sprake is van verbruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij exploitatiesubsidies en budgetsubsidies. Een subsidie is dus wel belast met btw als de subsidie kwalificeert als een vergoeding voor een door een ondernemer verrichte levering of dienst.

Voor verenigingen en stichtingen geldt dus specifieke regelgeving die regelmatig in de vergetelheid raakt, maar wel degelijk van toepassing kan zijn! Heb je hierover nog vragen, neem dan contact met ons op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)