Ondernemers, bescherm je bedrijfsgeheimen!

Mensen met geheimen worden gelukkiger oud. Dit is kort gezegd de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg, dat begin 2019 werd gepubliceerd. Maar niet alleen voor mensen is het goed om een geheim te bewaren. Voor bedrijven kan dit in sommige gevallen van levensbelang zijn.

Ook de wetgever heeft dit belang erkend. Op 23 oktober 2018 is in Nederland de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Voorheen was de bescherming van bedrijfsgeheimen niet specifiek in de wet geregeld. Inbreuk op vertrouwelijke informatie werd bestreden door een beroep op contractuele afspraken over geheimhouding en/of non-concurrentie, of via het leerstuk van de onrechtmatige daad. Door de nieuwe wet worden bedrijfsgeheimen aanzienlijk beter beschermd. Om hierop een beroep te kunnen doen, moet wel aan een aantal criteria zijn voldaan.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt alleen bedrijfsgeheimen. Informatie wordt als een bedrijfsgeheim gekwalificeerd als het aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • De informatie mag niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk zijn voor concurrenten.
  • De informatie moet handelswaarde hebben
  • De houder van het geheim moet redelijke maatregelen hebben getroffen om de informatie geheim te houden.

Uit deze definitie volgt dat iedere soort informatie een bedrijfsgeheim in de zin van de wet kan zijn: technische knowhow, maar ook commerciële informatie zoals klantenbestanden en marketingstrategieën.

Inbreuk op bedrijfsgeheimen

Er is sprake van inbreuk op een bedrijfsgeheim bij onrechtmatige verkrijging, openbaarmaking of gebruik. Het verkrijgen van bedrijfsgeheimen zonder toestemming is onrechtmatig als het geheim is verkregen door een gedraging die strijdig is met eerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld het zich onbevoegd toe-eigenen van informatie. De openbaarmaking of het gebruik van een bedrijfsgeheim zonder toestemming is onrechtmatig als het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze is verkregen of als dit in strijd is met een geheimhoudingsovereenkomst of andere contractuele beperking. Dit geldt ook voor derden als zij op het moment van verkrijging, gebruik of openbaarmaking van de informatie hadden moeten beseffen dat deze onrechtmatig verkregen was.

Handhavingsmaatregelen

Bij inbreuk op een bedrijfsgeheim heeft de houder een aantal mogelijkheden. Bij de rechter kan bijvoorbeeld staking van of een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim worden gevorderd. De rechter kan door de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen ook een verbod opleggen op het in de handel brengen, aanbieden of produceren van inbreukmakende goederen. Daarnaast kan schadevergoeding worden gevorderd. De rechter heeft in bijzondere gevallen bovendien de mogelijkheid om de partij die in het ongelijk is gesteld een volledige proceskostenveroordeling op te leggen.

Bescherming bedrijfsgeheimen

De bescherming van bedrijfsgeheimen is met de invoering van de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen sterk verbeterd. Dit neemt niet weg dat ook onder de nieuwe bedrijfsgeheimen wet van ondernemers wordt verwacht dat zij zelf de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van geheime informatie te waarborgen. In dat kader blijft het verstandig om informatie contractueel te beschermen.

In onze documentenshop is een geheimhoudingsverklaring beschikbaar. Ook de arbeidsovereenkomsten in onze documentenshop zijn standaard voorzien van een geheimhoudingsbeding.

Deze blog is geschreven in samenwerking met Sammy van Uffelen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mariëlle van der Stok

Mariëlle van der Stok

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer