SDE++ Subsidie aanvragen vanaf 5 september 2023

Ga je investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zonnepanelen, lucht-water-warmtepomp (nieuw) of CO2 verminderende technieken (Geothermie, PVT-panelen met warmtepomp) dan kan je vanaf 5 september SDE++ subsidie aanvragen. In dit bericht lees je alle voorwaarden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we de subsidie op tijd voor je aanvragen. 

SDE++ subsidie 2023

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Je kunt de SDE++ subsidie aanvragen van dinsdag 5 september 9:00 uur tot 5 oktober 17:00 uur. Er is een budget van maximaal €8 miljard beschikbaar.

Wat wordt gesubsidieerd?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die je ontvangt.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ kent 5 fases. Tijdens de eerste fase kan je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag/ton CO₂. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag/ton CO₂ stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook subsidie aanvragen voor projecten met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2023

De rekentool geeft aan in welke fase je subsidie kunt aanvragen voor jouw productie-installatie bij een door jou gekozen aanvraagbedrag. Daarnaast rekent de rekentool je aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag in euro/ton CO₂-emissiereductie dat gebruikt wordt ingeval van budgetuitputting. Op de dag waarop het budget is uitgeput worden aanvragen die op die dag zijn ontvangen gerangschikt op rangschikkingsbedrag voor de verdeling van het budget dat nog voor die dag beschikbaar is.

Zon-PV

Je kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV). Het gaat om zonnepanelen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 10 categorieën. Voor zon-PV worden de onder andere volgende categorieën opengesteld in de SDE++ 2023:

  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp gebouwen
  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp veld of drijvend op water
  • ≥ 1 MWp gebouwen
  • ≥ 1 MWp drijvend op water

Realisatietermijn

De installatie moeten binnen de volgende termijnen gerealiseerd zijn:

  • Zon-PV < 1 MWp: 2 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp veld en drijvende systemen: 4 jaar

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A

Openstellingstabel SDE++ 2023 voor categorie Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A

 Fase

Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)

Fasegrens aanvraagbedrag in €/kWh voor categorie Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A 
 1 90 0,0916

Haalbaarheidsstudie met tekening

Voor het indienen van een SDE++- subsidie aanvraag voor hernieuwbare elektriciteit is een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor de categorie ‘zon-PV' met een vermogen lager dan 1 MW kan je voor je haalbaarheidsstudie volstaan met het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen in het aanvraagformulier en met een kaart of tekening waarop de aangevraagde zon-PV installatie is ingetekend.

Vergunningen

In een aantal situaties heb je voor de plaatsing van zonnepanelen 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door een bevoegd gezag op het moment dat je je subsidieaanvraag indient.

Grootverbruikersaansluiting

De categorie ‘zon-PV’ is er alleen voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting (het gaat om een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A).

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

Voor de categorieën ‘zon-PV’ in de SDE++ bestaat een onderscheid tussen netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. Je hebt een groter financieel voordeel als je de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat je geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten betaalt. Daarom geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag.

Dakopstelling

Maak voor je aanvraag een goede analyse van het dak waarop je de installatie gaat plaatsen. Daarmee zorg je voor een snelle realisatie binnen de termijn van 2 of 3 jaar. Bereken het beschikbare dakoppervlak goed en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Laat ook door een expert bepalen of het dak voldoende draagkracht heeft voor de installatie. Informeer welke zaken nu geregeld moeten worden om op tijd een aanvraag in te dienen.

Lucht-water-warmtepomp

Dit jaar kan je voor het eerst subsidie aanvragen voor een lucht-water-warmtepomp. Je moet aan het volgende voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • De warmtepomp heeft een thermisch vermogen van minimaal 500 kWth en een COP-waarde van minimaal 3,0. De leveringstemperatuur van de warmtepomp bedraagt ten minste 70 °C in het stookseizoen.
  • De geproduceerde warmte mag alleen worden gebruikt voor de verwarming van een bestaande gebouwen of bestaande tuinbouwkassen. Het verwarmingssysteem waarop wordt ingevoed, heeft een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 70 °C in het stookseizoen. Met gebruikerszijde wordt bedoeld de eerste gebruiker van de warmte. Buiten het stookseizoen is er geen voorwaarde aan de warmte gesteld.
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.