Komt jouw investering in aanmerking voor subsidie?

Wij werken samen met SubsidyCloud voor het aanvragen en verwerken van subsidies. Bekijk alle beschikbare subsidies hier. Graag informeren we je extra over onderstaande 4 subsidies:

 • EIA
 • WBSO
 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
 • Innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK)

EIA

De EIA lijst is op 5 september gewijzigd. Warmte- en/of koudenetten en Investeringen in CO2 afvang voor permanente opslag komen alsnog in aanmerking voor EIA. Investeringen gedaan tussen 1 januari en 5 september 2023 kunnen alsnog worden gemeld tot en met 4 december 2023. Verder zijn investeringen voor de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) alsnog te melden voor EIA.

De EIA bedraagt nog 45,5% in 2023, maar wordt in 2024 verlaagd naar 40%. Investeringen naar voren halen kan dus lonen. Bovendien is in 2024 een ketenmachtiging nodig voor aanvragen door intermediairs. Eind december wordt de nieuwe EIA lijst gepubliceerd.

WBSO

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) compenseert. In de praktijk betekent dit dat je minder loonheffing afdraagt, namelijk ongeveer € 12,50 per uur. Voor starters ligt dit bedrag hoger. Je subsidieaanvraag voor 2024 moet je uiterlijk 20 december 2023 indienen.

De belangrijkste voorwaarden van de WBSO:

 • Je ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of je doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Het project/de ontwikkeling is technisch nieuw voor je bedrijf.
 • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
 • Je draagt inkomstenbelasting en/of loonbelasting af.
 • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In 2024 zijn er weer openstellingsmomenten voor de MIT. Een goede voorbereiding is daarbij noodzakelijk. MIT kent verschillende projecten, waaronder:

 • MIT Haalbaarheidsstudie
 • MIT Kennisvoucher
 • MIT R&D-samenwerkingsproject

Hieronder worden deze verder toegelicht.

MIT Haalbaarheidsstudie

Het doel van de MIT Haalbaarheidsstudie is om de eerste fase van innovatie te stimuleren. Een MIT haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische- en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen. Minimaal 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moeten bestaan uit het haalbaarheidsonderzoek. Maximaal 40% van de kosten mogen bestaan uit experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. De MIT Haalbaarheidssubsidie is alleen beschikbaar voor het mkb en de innovatie moet nieuw zijn voor de Nederlandse markt. Bij een haalbaarheidsonderzoek kan je denken aan:

 • Literatuuronderzoek
 • Octrooionderzoek
 • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
 • Marktverkenning
 • Concurrentieanalyse

MIT Kennisvoucher

Met de MIT Kennisvoucher wil de overheid innovatie stimuleren binnen het mkb. De MIT Kennisvoucher is beschikbaar voor mkb'ers die kennisvragen over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten voorleggen aan een kennisinstellingen. Er zijn 2 soorten vouchers:

 • Kleine vouchers ter waarde van € 5.250. Hiervoor krijg je maximaal 70% van de rekening vergoed. Als ondernemers eenzelfde of soortgelijke kennisvraag hebben, geldt dat maximaal 3 ondernemers een kennisvouchers met dezelfde vraag kunnen indienen bij 1 kennisinstelling. De kennisinstelling krijgt dan een groter bedrag om de vraag te beantwoorden. Het antwoord wordt vervolgens gedeeld met alle aanvragende ondernemers.
 • Grote vouchers ter waarde van € 9.000. Hiervoor krijg je maximaal 40% van de rekening vergoed. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  - Na ontvangst van de voucher moet je binnen 4 maanden een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling hebben.
  - Na afronding van het project draag je de voucher over aan de kennisinstelling. De kennisinstelling verzilvert de voucher bij RVO.

MIT R&D-samenwerkingsproject

Een MIT R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen innovatieve mkb'ers te stimuleren. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 in Nederland gevestigde mkb'ers (ieder voor eigen rekening en risico). Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb'ers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.
 • Het project is nieuw voor de Nederlandse markt.

Innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK)

Het innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK) is door de Provincie Zuid-Holland opgezet om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren, en gaat naar verwachting open in januari 2024. Het programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlabinfrastructuur. Mkb’ers en fieldlabs kunnen hier (samen met ketenpartners) aanspraak op maken via een voucher. De voucher heeft een waarde tussen de € 30.000 tot € 100.000, afhankelijk van het type project:

 • Toepassingsstudies
  Toepassingsstudies zijn gericht op onderzoek om de toepassing van een innovatie in Zuid-Holland te evalueren en voor te bereiden. Dit omvat bijvoorbeeld een pre-pilot/demo analyse van de meest kansrijke ontwikkeling. Een toepassingsstudie wordt uitgevoerd in samenwerking met een fieldlab en/of ketenpartner(s).
 • Testen in een fieldlab
  Fieldlab Testing projecten zijn bedoeld om de ontwikkeling, tests en demonstratie van innovaties op fieldlabs mogelijk te maken. Het doel hiervan is het faciliteren van een innovatiestap en opschaling naar een vervolgpilot of een Real Life Testing situatie. Deze projecten voert een mkb’er altijd samen met een fieldlab en/of ketenpartner(s) uit.
 • Real Life Testing
  Dit is het toepassen van een fysiek prototype/innovatie in een ‘real life testing ground’. Dus in ‘de echte wereld’, buiten de regelluwe zone van een fieldlab.

Het programma Energie & Klimaat focust zich op 4 thema’s:

 1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving
 2. Grootschalige opwek en opslag van energie
 3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie
 4. Circulaire grondstoffen in de industrie
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.