Gevolgen van een te late WIA-beslissing

Als gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen heeft UWV al enige tijd achterstanden bij het verwerken van WIA-aanvragen. UWV zag in 2023 voor het eerst in lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA-beslissing. Dit is met name bereikt door de toepassing van een vereenvoudigde beoordeling van de aanvragen van mensen van 60 jaar en ouder. Bij deze aanvragen is niet altijd meer de inzet van een verzekeringsarts noodzakelijk. De late behandeling van WIA-aanvragen zorgt voor vragen bij werkgevers en werknemers. Ik beantwoord er een aantal in deze blog.

Kan de werknemer aanspraak maken op de no-riskpolis als er nog geen WIA-beslissing is genomen?

De no-risk polis is een voordeel voor de werkgever die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Als de betreffende medewerker ziek wordt kan de werkgever voor de werknemer een Ziektewetuitkering krijgen. Wanneer de medewerker nog geen WIA-beslissing heeft ontvangen kan de werknemer UWV toch verzoeken om een beschikking no-riskpolis af te geven.

Betekent een te late WIA-beslissing dat de werkgever het salaris langer moet doorbetalen?

Een werkgever is verplicht het salari van een zieke werknemer 104 weken door te betalen, tenzij UWV oordeelt dat er fouten zijn gemaakt bij de re-integratie. Dan kan UWV bepalen dat de werkgever het salaris tot maximaal 52 weken langer moet doorbetalen. De vertraging bij UWV bij het afhandelen van WIA-aanvragen heeft tot gevolg dat geen loonsanctie meer mag worden opgelegd wanneer de wachttijd van 104 weken is verstreken. Zelfs niet wanneer er flinke tekortkomingen in het re-integratiedossier zitten.

Kun je een werknemer nog wel ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wanneer de WIA-beslissing nog niet binnen is?

Zonder WIA-beslissing kan het dienstverband met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer gewoon beëindigd worden. In plaats van de WIA-beslissing moeten het re-integratieverslag en een verklaring van de bedrijfsarts als bewijs dienen dat de werknemer niet in staat is om binnen 26 weken zijn eigen of aangepast werk te kunnen verrichten. Het ontslag kan worden aangevraagd bij UWV, maar het is ook mogelijk het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werknemer heeft bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid recht op betaling van de transitievergoeding. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding terugvragen bij UWV.

De werknemer heeft na 104 weken geen recht meer op loon en hij heeft nog geen WIA-uitkering. Hoe komt hij aan inkomsten?

Als het goed is neemt UWV contact op met de werknemer als er niet op tijd een WIA-beslissing kan worden genomen. Er wordt dan aangeboden om een voorschot te betalen op de WIA-uitkering. Dit voorschot hoeft de werknemer niet terug te betalen als later beslist wordt dat de werknemer geen recht heeft op een WIA-uitkering. Er kunnen eventueel wel andere inkomsten op het voorschot worden ingehouden.
De casemanagers van Ruitenburg kunnen adviseren bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de WIA-aanvraag van werknemers. Heb je hierover vragen, neem dan contact op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)