Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 geldt NOW 3. Het voortzetten van de ondersteuning via de NOW biedt werkgevers en hun personeel voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt voor drie tijdvakken van drie maanden. Over negen maanden kent de NOW 3.0 een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages van 80% naar 70% naar 60%.

Tegelijkertijd komt er binnen de NOW 3.0 meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Naarmate de crisis langer duurt moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen herstructureren. In de NOW 3.0 wordt daarom ruimte geboden om je onderneming te herstructureren waar dat nodig is. Je krijgt de mogelijkheid de loonsom enigszins te laten dalen, zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. In de derde tranche (1 oktober- 31 december 2020) kan de loonsom met 10% dalen. In de vierde tranche (1 januari-31 maart 2021) geldt een loonsomvrijstelling van 15% en in de vijfde tranche (1 april-30 juni 2021) gaat het om een loonsomvrijstelling van 20%. Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag in stand, zoals die ook gold bij de NOW 2.0 (40%).

Ook wordt het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie verhoogd. Van 20% in de derde tranche naar 30% in de vierde (vanaf 1 januari 2021) en vijfde tranche (vanaf 1 april 2021). Ten slotte wordt de maximering aangepast van het in aanmerking te nemen loon; in de vijfde tranche (vanaf 1 april 2021) wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand), in plaats van op twee keer het maximum dagloon (€ 9.691 per maand). Op die manier komt de vijfde tranche dichter bij de reguliere sociale zekerheid te liggen, waarin ook het maximale dagloon geldt.

Voorwaarden NOW 3.0 

  • In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die binnen de NOW 1.0 en NOW 2.0 golden voor het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden.
  • Een verandering ten opzichte van de NOW 2.0 is dat een nieuwe inspanningsverplichting is opgenomen voor de werkgever, om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Van de werkgever mag verwacht worden dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen als de werkgever noodsteun ontvangt en gebruikmaakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan.
  • De laatste belangrijke voorwaarde binnen de NOW 3.0 is het niet-uitkeren van dividend of bonussen en de inkoop van eigen aandelen.

Omzetdaling

Het berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en NOW 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Het is van belang vast te houden aan deze referentieperiode in 2019, ook voor de vierde en vijfde tranche in 2021, omdat de omzet in dat jaar nog niet is vertekend door de gevolgen van de coronacrisis.

Loonsom

Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches gebaseerd worden op de loonsom van juni 2020.

Aanvraag en vaststelling

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de derde tranche te openen op 16 november tot 13 december 2020. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie ontvangt de aanvrager een voorschot van 80% in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Om de NOW 3.0 uitvoerbaar te houden voor UWV wordt de vaststelling voor de drie tijdvakken in één keer uitgevoerd, vanaf 1 september 2021.

Lees ook over de NOW 2.0 en de NOW 1.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.