Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.1/3.2/3.3)

Aanvraagperiode: 16 november - 27 december 2020 (gesloten)

Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 geldt NOW 3. Het voortzetten van de ondersteuning via de NOW biedt werkgevers en hun personeel voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt voor 3 tijdvakken van 3 maanden. 

Over de derde tranche (3.1) (1 oktober - 31 december 2020) wordt maximaal 80% van de loonsom vergoed (afhankelijk van hoe groot de omzetdaling is). Voor de vierde (3.2) (1 januari - 31 maart 2021) en de vijfde tranche (3.3) (1 april - 30 juni 2021) geldt dat maximaal 85% vergoed wordt.

Tegelijkertijd komt er binnen de NOW 3 meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Naarmate de crisis langer duurt moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen herstructureren. In de NOW 3 wordt daarom ruimte geboden om je onderneming te herstructureren waar dat nodig is. Je krijgt de mogelijkheid de loonsom enigszins te laten dalen, zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Zo mag de loonsom in de derde, vierde en de vijfde tranche met 10% dalen ten opzichte van juni 2020 zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de subsidie. Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag in stand, zoals die ook gold bij de NOW 2.0 (40%).

Om in aanmerking te komen voor subsidie blijft voor de derde, de vierde en de vijfde tranche gelden dat er sprake moet zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. Ten slotte blijft de maximering van het in aanmerking te nemen loon voor alle tranches twee keer het maximum dagloon (€ 9.691 per maand in de derde tranche en € 9.718 in de vierde en vijfde tranche).

Voorwaarden NOW 3

  • In de NOW 3 worden de boetes geschrapt die binnen de NOW 1.0 en NOW 2.0 golden voor het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Wel geldt dat een werkgever, die in de subsidieperiode een ontslagaanvraag door bedrijfseconomische gronden indient, verplicht is contact op te nemen met het UWV over begeleiding naar ander werk van de voor ontslag voorgedragen werknemers. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de UWV-telefoon NOW. De subsidie wordt verlaagd met 5% indien een werkgever niet heeft voldaan aan deze verplichting.
  • Net als in de NOW 2.0 is een inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Nieuw is de inspanningsverplichting voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt of zal eindigen. Van de werkgever mag verwacht worden dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen als de werkgever noodsteun ontvangt en gebruikmaakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan.
  • De laatste belangrijke voorwaarde binnen de NOW 3 is het niet-uitkeren van dividend of bonussen en het niet-inkopen van eigen aandelen over het jaar 2020 (derde tranche) en over het jaar 2021 (vierde en vijfde tranche). Als de concern-uitzondering niet wordt toegepast, geldt – net als in de NOW 2.0 – deze voorwaarde alleen indien het totale voorschot dat per tranche is verstrekt aan de werkgever of de groep waar de werkgever toebehoort meer is dan € 125.000 of de subsidie op ten minste € 125.000 wordt vastgesteld.

Omzetdaling

Het berekenen van de omzetdaling is gelijk aan de NOW 1.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Per tranche kan worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend. Voor de derde tranche kan de omzetperiode starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Indien eerder een subsidie voor de NOW 2.0 is verleend, dient de periode aan te sluiten op de omzetperiode waarvoor in de NOW 2.0. is aangevraagd. Dit geldt ook indien aanspraak wordt gemaakt op de NOW 3 subsidie in opeenvolgende tranches.

Er is één grote wijziging ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0. De TVL geldt vanaf NOW 3.0 niet meer als omzet voor de NOW. Dit heeft het kabinet besloten om de werkgevers extra ademruimte te bieden.

Loonsom

Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches van de NOW 3 gebaseerd worden op de loonsom van juni 2020.

Vaststelling

Vanaf 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023 kan een aanvraag tot vaststelling worden ingediend voor de derde tranche (3.1). Van 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023 kan een aanvraag tot vaststelling worden ingediend voor de vierde (3.2) en vijfde (3.3) tranche.  

Vanaf NOW 3 zijn versoepelingen aangekondigd. Zo is een derdenverklaring nodig vanaf een voorschotbedrag of het definitieve subsidiebedrag van € 40.000. Een accountantsverklaring is nodig als het voorschotbedrag of het definitieve subsidiebedrag meer bedraagt dan € 125.000.

Lees ook over de NOW 1.0 en NOW 2.0 en NOW 4.0 en NOW 5.0 en NOW 6.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.