Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 geldt NOW 3. Het voortzetten van de ondersteuning via de NOW biedt werkgevers en hun personeel voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt voor 3 tijdvakken van 3 maanden. 

Over de derde tranche (1 oktober - 31 december 2020) en de vierde tranche (1 januari - 31 maart 2021) wordt maximaal 80% van de loonsom vergoed (afhankelijk van hoe groot de omzetdaling is). Vooralsnog geldt voor de vijfde tranche (1 april - 30 juni 2021) dat maximaal 60% vergoed wordt.

Tegelijkertijd komt er binnen de NOW 3 meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Naarmate de crisis langer duurt moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen herstructureren. In de NOW 3 wordt daarom ruimte geboden om je onderneming te herstructureren waar dat nodig is. Je krijgt de mogelijkheid de loonsom enigszins te laten dalen, zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Zo mag de loonsom in de derde en de vierde tranche met 10% dalen zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de subsidie. In de vijfde tranche mag de loonsom in de subsidieperiode (vooralsnog) met 20% dalen. Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag in stand, zoals die ook gold bij de NOW 2.0 (40%).

Om in aanmerking te komen voor subsidie blijft voor de derde en de vierde tranche gelden dat er sprake moet zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. Voor de vijfde tranche wordt deze drempel verhoogd naar 30%.
Ten slotte wordt de maximering aangepast van het in aanmerking te nemen loon; in de vijfde tranche (vanaf 1 april 2021) wordt de tegemoetkoming gemaximeerd tot 1x het maximum dagloon (€ 4.845 per maand), in plaats van 2x het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).

Voorwaarden NOW 3.0

  • In de NOW 3 worden de kortingen geschrapt die binnen de NOW 1.0 en NOW 2.0 golden voor het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Wel geldt dat een werkgever die in de subsidieperiode een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische gronden indient, verplicht is contact op te nemen met het UWV over begeleiding van werk naar werk van de voor ontslag voorgedragen werknemers. Hierover kan contact worden opgenomen met de UWV-telefoon NOW. De subsidie wordt verlaagd met 5% als de werkgever niet heeft voldaan aan deze verplichting.
  • Net als in de NOW 2.0 is een inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen, of deel te nemen aan scholing. Nieuw is de inspanningsverplichting voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt of zal eindigen. Van de werkgever mag verwacht worden dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen, als de werkgever noodsteun ontvangt en gebruikmaakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan.
  • De laatste belangrijke voorwaarde binnen de NOW 3 is het niet-uitkeren van dividend of bonussen en de inkoop van eigen aandelen over het jaar 2020 (derde tranche) en over het jaar 2021 (vierde en vijfde tranche). Net als in de NOW 2.0 geldt deze voorwaarde alleen als de werkgever of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt, of de subsidie op ten minste € 125.000 wordt vastgesteld.

Omzetdaling

Het berekenen van de omzetdaling is gelijk aan de NOW 1.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Per tranche kan worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend. Voor de derde tranche kan de omzetperiode starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Als eerder een subsidie voor de NOW 2.0 is verleend, moet de periode aansluiten op de omzetperiode waarvoor in de NOW 2.0. is aangevraagd. Dit geldt ook als aanspraak wordt gemaakt op de NOW 3 subsidie in opeenvolgende tranches.

Loonsom

Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alledrie de tranches gebaseerd worden op de loonsom van juni 2020.

Aanvraag en vaststelling

Op 14 december is besloten het aanvraagtijdvak voor de derde tranche (16 november tot 13 december) te verlengen tot 27 december. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Na het toekennen van de subsidie ontvangt de aanvrager een voorschot van 80% in 3 termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Om de NOW 3.0 uitvoerbaar te houden voor UWV wordt de vaststelling voor de drie tijdvakken in één keer uitgevoerd, vanaf 1 september 2021.

Lees ook over de NOW 2.0 en de NOW 1.0

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.